Diensten - 494744-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Slowakije-Bratislava: Aanleg van kabelinfrastructuur

2018/S 216-494744

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 192-434143)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
00151866
Pribinova 2
Bratislava-Staré Mesto
812 72
Slovakije
Contactpersoon: Mgr. Petronela Pitoňáková
Telefoon: +421 250944427
E-mail: petronela.pitonakova@minv.sk
Fax: +421 250944008
NUTS-code: SK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.minv.sk

Adres van het kopersprofiel: http://www.uvo.gov.sk/profily/7profN/pdetaN/239

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Dodávka a inštálacia kompaktných systémov štruktúrovanej kabeláže integrujúci prenos dát a hlasu

Referentienummer: V201830
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45314300
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia kompaktných systémov štruktúrovanej kabeláže integrujúci prenos dát a hlasu:

1.Vykonávanie obhliadok

2.Vypracovanie rozpočtov, navrhovanie riešení a alternatív

3.Vypracovanie projektovej dokumentácie

4.Súčinnosť pri návrhoch a realizáciách, koordinačné práce

5.Dodávka a montáž

Návrh riešenia kabelážneho systému musí obsahovať minimálne:

Situačný nákres riešenia z ktorého bude zrejmé dispozičné rozmiestnenie kabeláže, trasovanie tvorba rozpočtu štruktúrovaný rozpočet

Harmonogram realizácie

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 192-434143

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 12/11/2018
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 19/11/2018
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 12/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 19/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: