Diensten - 494745-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Zabrze: Straatreinigingsdiensten

2018/S 216-494745

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 194-439146)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Miasto Zabrze - Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej
ul. Kasprowicza 8
Zabrze
41-803
Polen
Contactpersoon: Paulina Godlewska
Telefoon: +48 322776800
E-mail: sekretariat@mzdii.zabrze.pl
Fax: +48 322776801
NUTS-code: PL229

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mzdii.zabrze.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zimowe i letnie utrzymanie przystanków autobusowych i tramwajowych, opróżnianie koszy przyulicznych oraz interwencyjne prace porządkowe

Referentienummer: DR.260.27.2018.PG
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90611000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie przez Wykonawcę usług:

a) całorocznego utrzymania czystości przystanków autobusowych wraz z utrzymaniem i opróżnianiem koszy na przystankach autobusowych;

b) całorocznego utrzymania czystości przystanków tramwajowych wraz z utrzymaniem i opróżnianiem koszy na przystankach tramwajowych;

c) całorocznego utrzymania i opróżniania koszy przyulicznych;

d) interwencyjnych prac porządkowych,

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w części III SIWZ, we wzorze umowy (Część IV SIWZ) oraz w Załączniku A.1 Formularz Cenowy.

Termin wykonania zamówienia publicznego: od dnia 1.12.2018 r. do dnia 31.3.2021 r. lub do czasu wykorzystania wartości umownej (w zależności od tego co nastąpi wcześniej), a w przypadku zawarcia umowy po tej dacie – od dnia zawarcia umowy do 31.3.2021 r. lub do czasu wykorzystania wartości umownej (w zależności od tego co nastąpi wcześniej).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 194-439146

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 14/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 21/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 14/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:10
Te lezen:
Datum: 21/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:10
VII.2)Overige nadere inlichtingen: