Diensten - 494746-2018

09/11/2018    S216    Služby - Dodatočné informácie - Verejná súťaž 

Slovensko-Bratislava: Odpratávanie snehu

2018/S 216-494746

Korigendum

Oznámenie o zmenách alebo dodatočných informáciách

Služby

(Dodatok k Úradnému vestníku Európskej únie, 2018/S 197-445593)

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 00603406
Poštová adresa: Žatevná
Mesto/obec: Bratislava-mestská časť Dúbravka
Kód NUTS: SK SLOVENSKO
PSČ: 844 02
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: Marek Havaš
E-mail: klient@tenders.sk
Telefón: +421 221025897

Internetová adresa (internetové adresy):

Hlavná adresa: https://www.dubravka.sk

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Zimná údržba miestnych komunikácií III. a IV. Triedy

Referenčné číslo: 01/Dbrvk/2018/S
II.1.2)Hlavný kód CPV
90620000 Odpratávanie snehu
II.1.3)Druh zákazky
Služby
II.1.4)Stručný opis:

Predmetom verejného obstarávania je komplexný výkon zimnej údržby komunikácií III. a IV. triedy, ako i priľahlých chodníkov a parkovísk, schodov a prechodov a to pohotovosť, pluhovanie, chemicky a inertný posyp, ručné a strojné odpratávanie snehu a ľadu v katastrálnom území Mestskej časti Bratislava - Dúbravka.

Bližšia špecifikácia je obsiahnutá v súťažných podkladoch.

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
05/11/2018
VI.6)Odkaz na pôvodné oznámenie
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2018/S 197-445593

Oddiel VII: Zmeny

VII.1)Informácie vyžadujúce úpravu alebo doplnenie
VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámení
Číslo oddielu: IV.2.2)
Miesto, kde má byť text upravený: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Namiesto:
Dátum: 15/11/2018
Miestny čas: 09:00
má byť:
Dátum: 22/11/2018
Miestny čas: 09:00
Číslo oddielu: IV.2.7)
Miesto, kde má byť text upravený: Podmienky na otváranie ponúk
Namiesto:
Dátum: 15/11/2018
Miestny čas: 10:00
má byť:
Dátum: 23/11/2018
Miestny čas: 10:00
Číslo oddielu: VI.3)
Miesto, kde má byť text upravený: Doplňujúce informácie:
Namiesto:

1. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (system EVO) - https://evo.gov.sk. Pre účasť v tejto zákazke je potrebné, aby sa záujemca zaregistroval prostredníctvom systému EVO do zákazky, ktorá je zverejnená na portáli EVO.

2. Akákoľvek komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude výlučne v slovenskom jazyku. Zo strany záujemcu/uchádzača bude akceptovaný aj český jazyk.

3. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky, dokladov, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti a iných dokladov súvisiacich s týmto oznámením, znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi/osobe podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

4. Uchádzači predložia originály alebo úradne osvedčené kópie požadovaných dokladov, ak nie je uvedené inak. Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

5. Verejný obstarávateľ/obstarávateľ/osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní si vyhradzuje právo neprijať ani 1 ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny v predložených ponukách budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky.

má byť:

1) Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

2) Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku písomne postupom v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (systém EVO) - https://evo.gov.sk.

3) Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

4) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani 1 ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny v predložených ponukách budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky.

VII.2)Ďalšie dodatočné informácie: