Diensten - 494746-2018

09/11/2018    S216    Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Slowakije-Bratislava: Sneeuwruimingsdiensten

2018/S 216-494746

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 197-445593)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Nationaal identificatienummer: 00603406
Postadres: Žatevná
Plaats: Bratislava-mestská časť Dúbravka
NUTS-code: SK SLOVENSKO
Postcode: 844 02
Land: Slovakije
Contactpersoon: Marek Havaš
E-mail: klient@tenders.sk
Telefoon: +421 221025897

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.dubravka.sk

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zimná údržba miestnych komunikácií III. a IV. Triedy

Referentienummer: 01/Dbrvk/2018/S
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90620000 Sneeuwruimingsdiensten
II.1.3)Type opdracht
Diensten

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 197-445593

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
In plaats van:
Datum: 15/11/2018
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 22/11/2018
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmienky na otváranie ponúk
In plaats van:
Datum: 15/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 23/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Doplňujúce informácie:
In plaats van:

1. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (system EVO) - https://evo.gov.sk. Pre účasť v tejto zákazke je potrebné, aby sa záujemca zaregistroval prostredníctvom systému EVO do zákazky, ktorá je zverejnená na portáli EVO.

2. Akákoľvek komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi bude výlučne v slovenskom jazyku. Zo strany záujemcu/uchádzača bude akceptovaný aj český jazyk.

3. Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky, dokladov, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti a iných dokladov súvisiacich s týmto oznámením, znáša záujemca/uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi/obstarávateľovi/osobe podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania.

4. Uchádzači predložia originály alebo úradne osvedčené kópie požadovaných dokladov, ak nie je uvedené inak. Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

5. Verejný obstarávateľ/obstarávateľ/osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní si vyhradzuje právo neprijať ani 1 ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny v predložených ponukách budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky.

Te lezen:

1) Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia alebo subdodávatelia podľa osobitného predpisu, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora.

2) Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v slovenskom jazyku písomne postupom v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky stanovuje elektronickú komunikáciu, ktorá sa realizuje prostredníctvom systému elektronického verejného obstarávania (systém EVO) - https://evo.gov.sk.

3) Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak na základe dôveryhodných informácií má dôvodné podozrenie, že uchádzač alebo záujemca uzavrel v danom verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

4) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani 1 ponuku a neuzavrieť zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny v predložených ponukách budú vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: