Diensten - 494747-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Slowakije-Bratislava: Ontwikkeling van software

2018/S 216-494747

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 189-427494)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Gedis distribution s. r. o.
46630821
Haburská
Bratislava-mestská časť Ružinov
821 01
Slovakije
Contactpersoon: Ing. Hilda Regulová Gajdošová
Telefoon: +421 243422357
E-mail: gajdosova@elconsulting.sk
NUTS-code: SK010

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.gedis.sk

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aplikácia na spracovanie lidarových dát

Referentienummer: 2018/13/Gedis
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72262000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je obstaranie vývoja softvérovej aplikácie na spracovanie lidarových dát, vrátane hardvérovej podpory tejto aplikácie, ktorá bude pozostávať z 2 lidarov, 4 mobilných telefónov pre platformu IOS a Android a 2 notebookov vrátane príslušenstva a doplnkových položiek súvisiacich s obstaraním predmetu zákazky.

Ide o zmiešaný typ zákazky podľa § 30 ods. 2 ZVO.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 189-427494

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
In plaats van:
Datum: 15/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 20/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Podmienky na otváranie ponúk
In plaats van:
Datum: 15/11/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 20/12/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: