Diensten - 494754-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Kroatië-Zagreb: Evaluatie-adviesdiensten

2018/S 216-494754

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 189-427363)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Ministarstvo poljoprivrede
76767369197
Ulica grada Vukovara 78
Zagreb
10000
Kroatië
Contactpersoon: Suzana Domjanić, Adrijan Humaan
Telefoon: +385 16106860
E-mail: adrijan.humaan@mps.hr
Fax: +385 16106759
NUTS-code: HR

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.mps.hr

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Usluge tehničke pomoći upravljačkom i provedbenom tijelu u upravljanju, provedbi i praćenju provedbe programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske

Referentienummer: 28/2018/VV
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79419000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Usluge tehničke pomoći upravljačkom i provedbenom tijelu u upravljanju, provedbi i praćenju provedbe programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. i pripremi za novo programsko razdbolje 2021. – 2027.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 189-427363

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Rok za dostavu ponuda
In plaats van:
Datum: 09/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 19/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Datum javnog otvaranja ponuda
In plaats van:
Datum: 09/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 19/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: