Diensten - 494760-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Spanje-Badia del Valles: Schoonmaak- en afvalverwijderingsdiensten

2018/S 216-494760

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 209-477511)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Ajuntament Badia del Vallès
P08131200A
Avinguda Burgos, s/n
Badia del Valles
08124
Spanje
Contactpersoon: Carme Coll Gaudens
Telefoon: +34 937182216
E-mail: secretaria@badiadelvalles.net
Fax: +34 937182042
NUTS-code: ES

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.badiadelvalles.net

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Contrato administrativo de servicios de limpieza de edificios y dependencias municipales de Badia del Vallés

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90900000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

El objeto del contrato es la prestación de los servicios de limpieza de edificios y dependencias municipales de Badia del Vallés.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 209-477511

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Condiciones para la apertura de las plicas
In plaats van:
Datum: 10/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 14/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
In plaats van:
Datum: 29/11/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
Te lezen:
Datum: 05/12/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

IV.2.7) Condiciones para la apertura de las plicas

Lugar: Sala de plenos del Ayuntamiento de Badia del Vallès.