Diensten - 494763-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Parijs: Interne kantoorbodediensten

2018/S 216-494763

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 209-477556)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
SA HLM Logis Transports
59202581100023
158 rue de Bagnolet
Paris
75020
Frankrijk
Telefoon: +33 144648520
E-mail: contact@proxilogis.fr
NUTS-code: FR101

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.marches-publics.info

Adres van het kopersprofiel: http://www.marches-publics.info

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

La consultation a pour objet un marché de prestations la fourniture, mise en œuvre et maintenance d'une messagerie et d'outils collaboratifs pour Logis-Transports

Referentienummer: Ap
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64122000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Messagerie.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 209-477556

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 26/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 12/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: