Diensten - 494765-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Frankrijk-Carcassonne: Afvalverzameling en –verwerking

2018/S 216-494765

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 192-434196)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Covaldem11
ZA Lannolier 1075, bd François-Xavier Fafeur
Carcassonne Cedex 9
11890
Frankrijk
Telefoon: +33 468119700
E-mail: pierrette.lavergne@covaldem11.fr
Fax: +33 468119708
NUTS-code: FRJ11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2018_D9AbqYkvV1

Adres van het kopersprofiel: https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/index.jsp

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Traitement (sans transport) des gravats déposés dans les bennes des déchèteries du territoire du Covaldem11

Referentienummer: 2018-17
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90510000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Traitement (sans transport) des gravats déposés dans les bennes des déchèteries du territoire du Covaldem11.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 192-434196

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
In plaats van:
Datum: 07/11/2018
Plaatselijke tijd: 07:00
Te lezen:
Datum: 14/11/2018
Plaatselijke tijd: 07:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Modalités d’ouverture des offres
In plaats van:
Datum: 07/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 14/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: