Diensten - 494770-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Spanje-Barcelona: Reparatie en onderhoud van uitrusting in gebouwen

2018/S 216-494770

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 183-414414)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
S0800471E
Paseo Marítimo, 25-29
Barcelona
08003
Spanje
Contactpersoon: Servicio de Contratación del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona
Telefoon: +34 932483832
E-mail: contractacio@parcdesalutmar.cat
Fax: +34 932483846
NUTS-code: ES511

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.parcdesalutmar.cat

Adres van het kopersprofiel: http://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/CMPSB

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Expediente 293/2018-SE-PORH: Contratación del servicio de mantenimiento multitécnico de los centros del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona

Referentienummer: 293/2018-SE-PORH
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50700000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Prestación del servicio de mantenimiento multitécnico de las instalaciones de los diversos Centros del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, según características y condiciones definidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas de la licitación.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 183-414414

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación
In plaats van:
Datum: 07/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 14/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Condiciones para la apertura de las plicas
In plaats van:

Fecha: 9.11.2018

Hora local: 09.30

Lugar: Sala de Juntas de la planta 10 del Hospital del Mar, Paseo Marítimo, 25-29, 08003 Barcelona.

Te lezen:

Fecha: 16.11.2018

Hora local: 08.30

Lugar: Auditorio del edificio Francia. Paseo Circunvalación, 8, 08003 Barcelona.

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Lugar: Auditorio del edificio Francia. Paseo Circunvalación, 8, 08003 Barcelona.