Diensten - 494772-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Nederland-Leeuwarden: Verhuur van maaimachines of landbouwmaterieel met bedieningspersoneel

2018/S 216-494772

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 206-470354)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Gemeente Leeuwarden
50042688
postbus 21000
Leeuwarden
8900 JA
Nederland
Contactpersoon: Anita Terpstra
Telefoon: +31 582338105
E-mail: Anita.Terpstra@leeuwarden.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.leeuwarden.nl

Adres van het kopersprofiel: https://platform.negometrix.com/PublishedTenders.aspx?tenderid=106099

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Inzet materieel en personeel ten behoeve bijzondere maaibeleid gemeente Leeuwarden

Referentienummer: 2018-Z79728
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77112000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Inzet materieel en personeel voor het bijzondere maaibeleid ten behoeve van de bevordering van de biodiversiteit.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 206-470354

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten)
In plaats van:
77112000
Te lezen:
16310000
Afdelingsnummer: II.2.2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: (1) Aanvullende CPV-code(s)
In plaats van:
18100000
Te lezen:
VII.2)Overige nadere inlichtingen: