Diensten - 494776-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Portugal-Lissabon: Informaticadiensten

2018/S 216-494776

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 194-439174)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
SPMS — Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, E. P. E.
Avenida da República, 61
Lisboa
1050-061
Portugal
E-mail: contratacao@spms.min-saude.pt
NUTS-code: PT

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://spms.min-saude.pt/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aquisição serviços de manutenção e suporte para o Registo Nacional do Testamento Vital e Registo Nacional de Não Dadores

Referentienummer: 20180509
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72500000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

(DCPI) Aquisição serviços de manutenção e suporte para o Registo Nacional do Testamento Vital (RENTEV) e Registo Nacional de Não Dadores (RENNDA) (20180509)

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 194-439174

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Prazo para a receção das propostas ou pedidos de participação
In plaats van:
Datum: 02/11/2018
Plaatselijke tijd: 18:00
Te lezen:
Datum: 09/11/2018
Plaatselijke tijd: 18:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Condições de abertura das propostas
In plaats van:
Datum: 05/11/2018
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 12/11/2018
Plaatselijke tijd: 09:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: