Diensten - 494783-2018

09/11/2018    S216

Polen-Lubin: Kredietverlening

2018/S 216-494783

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 200-454776)

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gmina Lubin - Urząd Gminy w Lubinie
Postadres: ul. Księcia Ludwika I nr 3
Plaats: Lubin
NUTS-code: PL516 Legnicko-głogowski
Postcode: 59-300
Land: Polen
Contactpersoon: Marzena Kosydor, Magdalena Giezek, Jagoda Tomaszewska
E-mail: zamowienia@ug.lubin.pl
Telefoon: +48 768403100 / 768403106 / 768403129 / 768403157
Fax: +48 768403140
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 7 000 000,00 PLN

Referentienummer: OR.271.52.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66113000 Kredietverlening
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 7 000 000,00 PLN zaciąganego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Lubin na rok 2018, zgodnie § 1 pkt ust 3 pkt. 2 Uchwały Nr LXI/449/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 27.6.2018 r. zmieniającej budżet Gminy Lubin na rok 2018. Zamówienia udziela się na podstawie Zarządzenia nr 1662/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 13.7.2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wzór umowy oraz formularz cenowy, stanowiące załączniki do SIWZ.

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie SIWZ: www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 200-454776

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Miejsce:
In plaats van:

W Urzędzie Gminy w Lubinie przy ul. Księcia Ludwika I 3, pok. nr 113 (I piętro), POLSKA.

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I 3, pok. nr 3 – Kancelaria ogólna, 59-300 Lubin, POLSKA.

Te lezen:

W Urzędzie Gminy w Lubinie przy ul. Księcia Ludwika I 3, pok. nr 113 (I piętro), POLSKA.

Ofertę należy złożyć w Urzędzie Gminy w Lubinie, ul. Księcia Ludwika I 3, pok. nr 3 - Kancelaria ogólna, 59-300 Lubin, POLSKA.

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składane przez Wykonawcę w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) należy złożyć w formie elektronicznej, zgodnie z zapisami w Rozdziale XIII pkt 10 SIWZ.

Afdelingsnummer: I.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Tel.:
In plaats van:

Tel.: +48 8403100 / 8403106 / 8403129 / 8403157

Te lezen:

Tel.: +48 768403100 / 768403106 / 768403129 / 768403157

Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczeniu do udziału
In plaats van:
Datum: 22/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 26/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 22/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:15
Te lezen:
Datum: 26/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Przypadki w których zamawiający przewiduje możliwość aneksowania umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.

1. Zmiana treści umowy może nastąpić:

1) w przypadku, rezygnacji Kredytobiorcy z części lub całości kredytu, o której mowa w § 2 ust. 7 wzoru umowy w zakresie zmiany harmonogramu spłat uwzględniającej zmianę wysokości zadłużenia lub spłacanych kwot zadłużenia lub skrócenia okresu kredytowania lub zmiany wysokości spłat bez skracania okresu kredytowania.

2) w przypadku wcześniejszej spłaty całości lub części kredytu, o której mowa w § 6 wzoru umowy w zakresie jak w pkt 1,

3) w przypadku zmian obowiązujących przepisów prawa skutkujących koniecznością wprowadzenia zmian w umowie,

4) w przypadku zmian organizacyjnych i prawnych stron umowy,

5) w przypadku zawieszenia obsługi kapitału w okresie spłaty kredytu w przypadku wystąpienia przejściowych problemów płatniczych kredytobiorcy, na pisemny wniosek kredytobiorcy.

6) w szczególnie uzasadnionym przypadku w zakresie zmiany wysokości i terminu spłaty kredytu/raty kredytu nie dotyczącym wcześniejszej spłaty, na pisemny wniosek kredytobiorcy złożony wraz z odpowiednim uzasadnieniem. Oznaczony czas przesunięcia raty kapitałowej nie może wykraczać poza okres 1 roku kalendarzowego w poszczególnych latach kredytowania. Rata kapitałowa, której termin spłaty został przesunięty, wchodzi w skład niespłaconej części kapitału i jest oprocentowana na zasadach określonych w umowie kredytu.

2. Zmiana warunków umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności, za wyłączeniem:

1) zmiany oprocentowania dokonanej zgodnie z postanowieniami § 7 wzoru umowy oraz zmiany harmonogramu spłat dokonanej w wyniku zmiany tego oprocentowania,

2) zmiany odsetek za zadłużenie przeterminowane dokonanej zgodnie z postanowieniami § 8 wzoru umowy,

3) zmiany danych wskazanych w § 11 ust. 3 wzoru umowy.