Diensten - 494787-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Rudniki: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2018/S 216-494787

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 186-420433)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Gmina Rudniki
5761495213
ul. Wojska Polskiego 12A
Rudniki
46-325
Polen
Contactpersoon: Małgorzata Gajda
Telefoon: +48 343595072/93
E-mail: przetargi@rudniki.pl
Fax: +48 343595013
NUTS-code: PL524

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.rudniki.pl

Adres van het kopersprofiel: www.rudniki.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rudniki

Referentienummer: Or.271.8.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w okresie od 1.1.2019 r do 31.12.2021 r. (dotyczy wszystkich części zamówienia)

Przedmiot zamówienia ma być dostosowane do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych zgodnie z art. 29 ust.5 ustawy Pzp.

Przedmiotowe zamówienie podzielone jest na 3 części.

Część 1 Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wyposażenie nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Rudniki w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych oraz obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych(PSZOK).

Część 2 p.n. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z budynku Urzędu Gminy w Rudnikach oraz obiektów ujęcia wody w Jaworku

Część 3 p.n. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze szkół, przedszkola i ośrodka kultury z terenu Gminy Rudniki.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 186-420433

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
Perceel nr.: 1 ,2, 3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 13/11/2018
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 23/11/2018
Plaatselijke tijd: 09:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Perceel nr.: 1, 2, 3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 13/11/2018
Plaatselijke tijd: 09:15
Te lezen:
Datum: 23/11/2018
Plaatselijke tijd: 09:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w wysokości:

1 część zamówienia w wysokości 40 000,00 PLN,

2 część zamówienia w wysokości 550,00 PLN,

3 część zamówienia w wysokości 1200,00 PLN.

Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

— pieniądzu,

— w poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz.110 ze zm.).

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego w I rozdziale SIWZ z dopiskiem: „wadium – Or.271.8.2018 część 1, 2, 3 zamówienia.

Dowód wniesienia wadium w postaci kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem należy dołączyć do oferty. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się moment uznania rachunku bankowego zamawiającego.

Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

Oferta niezabezpieczona wadium w jednej z w/w form zostanie odrzucona bez rozpatrywania, a Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania.

W przypadku wnoszenia wadium w formie niepieniężnej należy załączyć oryginał dokumentu do oferty. Z treści gwarancji/poręczenia powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. W przypadku wniesienia wadium i niezłożenie oferty, wykonawca jest zobowiązany złożyć do zamawiającego wniosek o zwrot wadium.

Wadium w formie niepieniężnej musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium wszystkim wykonawcom po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy dla 1 części zamówienia w wysokości 10 % ceny ofertowej brutto, nie później niż w dniu zawarcia umowy.