Diensten - 494791-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Scheepsexploitatiediensten

2018/S 216-494791

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 203-462663)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Zarząd Zlewni we Włocławku, ul. Okrzei 74a, 87-800 Włocławek
368302575
ul. Grzybowska 80/82
Warszawa
00-844
Polen
Contactpersoon: Anna Muszalska
Telefoon: +48 542302038
E-mail: zp.wloclawek@wody.gov.pl
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.wodypolskie.bip.gov.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Obsługa operatorska 6 szt. lodołamaczy na Zbiorniku Wodnym Włocławek w sezonie zimowym 2018-2019

Referentienummer: ZOZ.281.134.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
63726600
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa operatorska (eksploatacyjna i techniczna) 6 szt. lodołamaczy (5 szt. lodołamaczy typu L-1000 o mocy 1000 KM i 1 szt. lodołamacz typu LR-401 o mocy 600 KM), będących własnością PGW Wody Polskie, na Zbiorniku Wodnym Włocławek w sezonie zimowym 2018 - 2019.

W zakres zamówienia wchodzi obsługa operatorska 6 szt. lodołamaczy w rezerwie lub pogotowiu, a w razie potrzeby prowadzenie w ramach obsługi akcji lodołamania, zgodnie z obowiązującą Instrukcją lodołamania, którą zamawiający udostępni wybranemu wykonawcy po podpisaniu umowy i podanymi niżej definicjami.

Postępowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z2017 r., poz. 1579, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” w trybie przetargu nieograniczonego.

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 203-462663

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Sytuacja ekonomiczna i finansowa. Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
In plaats van:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, to jest do dnia 7.11.2018 r. do godz. 10:00 w kwocie 75 000,00 pln.

2. Wadium może być wniesione w:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.).

3.Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 43 1130 10170020 1510 6790 0007 z dopiskiem „wadium-przetarg-Obsługa operatorska 6 szt. lodołamaczy na Zbiorniku Wodnym Włocławek w sezonie zimowym 2018-2019”.

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

5. Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;

2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu w postaci elektronicznej został złożony w ofercie.

6. Z treści gwarancji lub poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, to jest:

6.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

6.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa.

Te lezen:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, to jest do dnia 13.11.2018 r. do godz. 10:00 w kwocie 75 000,00 PLN.

2. Wadium może być wniesione w:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.).

3.Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy zamawiającego nr 43 1130 1017 0020 1510 6790 0007 z dopiskiem „wadium-przetarg-Obsługa operatorska 6 szt. lodołamaczy na Zbiorniku Wodnym Włocławek w sezonie zimowym 2018-2019”.

4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym zamawiającego, o którym mowa w pkt 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).

5. Zamawiający wymaga, aby w przypadku wniesienia wadium w formie:

1) pieniężnej – dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty;

2) innej niż pieniądz – oryginał dokumentu w postaci elektronicznej został złożony w ofercie.

6. Z treści gwarancji lub poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta lub Poręczyciela do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy, to jest:

6.1. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

6.2. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

7. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

8. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa.

Afdelingsnummer: III.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki realizacji umowy:
In plaats van:

Przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, zamawiający wymaga złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie.

Do umowy dla osób wchodzących w skład kompletnych załóg lodołamaczy, należy dołączyć kopie świadectw i/lub patentów.

Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy (w formie aneksu) w zakresie, charakterze i na warunkach określonych we wzorze umowy o udzielenie zamówienia,stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć na własny koszt, wykonywane przez siebie usługi, obiekty i urządzenia, a także wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem usług od wszelkich zdarzeń losowych na kwotę minimum 20 000 000,00 PLN. Ubezpieczenie powinno obejmować cały okres realizacji umowy.

Te lezen:

Przed podpisaniem umowy lub najpóźniej w dniu jej podpisywania, zamawiający wymaga złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie.

Do umowy dla osób wchodzących w skład kompletnych załóg lodołamaczy, należy dołączyć kopie świadectw i/lub patentów.

Zamawiający, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1) ustawy, przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy (w formie aneksu) w zakresie, charakterze i na warunkach określonych we wzorze umowy o udzielenie zamówienia, stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do posiadania ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną minimum 3 000 000,00 PLN. Wykonawca powinien być ubezpieczony przez cały okres realizacji umowy.

Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 07/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 13/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:
Datum: 05/01/2019
Te lezen:
Datum: 11/01/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 07/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:15
Te lezen:
Datum: 13/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen: