Diensten - 494793-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Cyprus-Nicosia: Reparatie en onderhoud van mechanische uitrusting in gebouwen

2018/S 216-494793

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 204-465200)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Panepistimio Kyproy
Panepistimioypoli, Leoforos Panepistimioy 1, Aglantzia
Leykosia
2109
Cyprus
Telefoon: +357 22894000
E-mail: procurement@ucy.ac.cy
Fax: +357 22895089
NUTS-code: CY

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.eprocurement.gov.cy

Adres van het kopersprofiel: https://www.eprocurement.gov.cy

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
50712000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Παροχή υπηρεσιών συντήρησης ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 204-465200

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.1.5)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Εκτιμώμενη συνολική αξία
In plaats van:

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 000 000.00 EUR

Te lezen:

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 000 000.00 EUR

Afdelingsnummer: II.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Εκτιμώμενη αξία
In plaats van:

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 4 000 000.00 EUR

Te lezen:

Αξία χωρίς ΦΠΑ: 2 000 000.00 EUR

VII.2)Overige nadere inlichtingen: