Diensten - 494797-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Świnoujście: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2018/S 216-494797

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 192-434336)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Gmina Miasto Świnoujście
811684290
ul. Wojska Polskiego 1/5
Świnoujście
72-600
Polen
Contactpersoon: Natalia Fabich
Telefoon: +48 913270627
E-mail: nfabich@um.swinoujscie.pl
Fax: +48 913279799
NUTS-code: PL42

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bip.um.swinoujscie.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Miasto Świnoujście

Referentienummer: WOS.271.1.2.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie następujących usług:

1) odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Miasto Świnoujście;

2) wyposażenie właścicieli ww. nieruchomości w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Świnoujście oraz utrzymanie ww. pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;

3) prowadzenie w lewobrzeżnej części Miasta Świnoujście Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Świnoujście (tzw. PSZOK);

4) odbiór i zagospodarowanie przeterminowanych leków zebranych w specjalnych pojemnikach.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 192-434336

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 15/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 22/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 15/11/2018
Te lezen:
Datum: 22/11/2018
Afdelingsnummer: IV.2.6
In plaats van:

Oferta musi zachować ważność do: 14/01/2019

Te lezen:

Okres w miesiącach: 2 (tj. 60 dni od ustalonej daty składania

ofert)

VII.2)Overige nadere inlichtingen: