Diensten - 494800-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Reclame- en marketingdiensten

2018/S 216-494800

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 192-434340)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
ul. Wspólna 2/4
Warszawa
00-926
Polen
E-mail: zamowienia@miir.gov.pl
Fax: +48 222738922
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.miir.gov.pl

Adres van het kopersprofiel: http://miir.bip.gov.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Długofalowa obsługa promocyjna marki Fundusze Europejskie

Referentienummer: BDG-V.2611.60.2018.KB
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79340000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest długofalowa obsługa promocyjna marki Fundusze Europejskie.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 1 do SIWZ

Zamawiający zastosuje procedurę określoną w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 192-434340

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 13/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 22/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 13/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 22/11/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: