Diensten - 494802-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Wałcz: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2018/S 216-494802

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 189-427286)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Gmina Miejska Wałcz
pl. Wolności 1
Wałcz
78-600
Polen
Contactpersoon: Edyta Kowalczyk
Telefoon: +48 672584471
E-mail: przetargi@umwalcz.pl
Fax: +48 672582618
NUTS-code: PL426

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.walcz.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Wałcz

Referentienummer: IMGKiŚ.271.5.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta Wałcz. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ogólną charakterystykę miasta w kontekście odbioru i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zawiera załącznik nr 6 do SIWZ. Zamówienie będzie realizowane przez Wykonawcę w okresie od 1.1.2019 r. do 31.12.2020 r.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 189-427286

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 12/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 13/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 12/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:15
Te lezen:
Datum: 13/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:15
VII.2)Overige nadere inlichtingen: