Diensten - 494804-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Dąbrówka Leśna: Bosbouwdiensten

2018/S 216-494804

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 198-448292)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Oborniki
REGON 630011527
Oborniki
Dąbrówka Leśna
64-600
Polen
Contactpersoon: Roman Kłossowski
Telefoon: +48 612917302
E-mail: roman.klossowski@poznan.lasy.gov.pl
Fax: +48 612961361
NUTS-code: PL418

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://oborniki.lasypanstwowe.poznan.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Oborniki w latach 2019-2021

Referentienummer: NB.270.15.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz zagospodarowania turystycznego do wykonania na terenie Nadleśnictwa Oborniki w latach 2019 - 2021.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 198-448292

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.5)
Perceel nr.: V
In plaats van:

Kryterium jakości - Nazwa: Doświadczenie / Waga: 40

Te lezen:

Kryterium jakości - Wykonywanie własnym sprzętem rozdrabniania pozostałości pozrębowych i przygotowania gleby do odnowień i zalesień co najmniej jednym ciągnikiem nie starszym niż 7 lat / Waga: 40

VII.2)Overige nadere inlichtingen: