Diensten - 494808-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Technische computerondersteuningsdiensten

2018/S 216-494808

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 199-451969)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Urząd Dozoru Technicznego
ul. Szczęśliwicka 34
Warszawa
02-353
Polen
Contactpersoon: Paweł Moch
Telefoon: +48 225722325
E-mail: przetargi@udt.gov.pl
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.udt.gov.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Nabycie licencji na oprogramowanie platformy wirtualizacyjnej oraz świadczenie usług asysty technicznej, rozwoju, utrzymania oraz warsztatów, dla nowych i wcześniej posiadanych licencji na oprogramowa...

Referentienummer: ZP-DI-19/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72611000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług asysty technicznej, usług utrzymania oraz usług rozwoju dla posiadanego przez UDT oprogramowania VMware wraz ze zwiększeniem ilości licencji tego oprogramowania.

Wykonawca zobowiązany jest także do przeprowadzenia warsztatów.

Przedmiot zamówienia został opisany we wzorze umowy wraz z załącznikami oraz w formularzu cenowym.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 199-451969

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.14
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informacje dodatkowe
In plaats van:

1. Dostawa licencji oprogramowania, o których mowa w §1 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy zrealizowana zostanie w terminie 7 dni, licząc od daty zawarcia Umowy, jednak nie później niż do dnia 31.12.2018 r.

2. Usługi, o których mowa w §1 ust. 2 pkt 2-5 wzoru umowy realizowane będą w terminie od dnia 1.1.2019 r. do dnia 31.12.2021 r.

Te lezen:

1. Dostawa licencji oprogramowania, o których mowa w §1 ust. 2 pkt 1 wzoru umowy zrealizowana zostanie w terminie 7 dni, licząc od daty zawarcia Umowy, jednak nie później niż do dnia 31.12.2018 r.

2. Usługi, o których mowa w §1 ust. 2 pkt 2-5 wzoru umowy realizowane będą w terminie od dnia 1.1.2019 r. do dnia 31.12.2021 r.

3. W przypadku przekroczenia dat dostaw/usług wskazanych w pkt. 1 i 2 – umowa będzie obowiązywać od dnia jej podpisania, jednakże nie dłużej niż do dnia 31.12.2021 r.

Afdelingsnummer: III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
In plaats van:

Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej:

a) 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, z których każda posiada aktualny certyfikat VMware Certified Professional 6 – Network Virtualization (VCP6-NV) (lub równoważne), oraz

b) 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, z których każda posiada aktualny certyfikat VMware Certified Professional 6.5 - Data Center Virtualization (VCP6.5-DCV) (lub równoważny), oraz

c) 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, z których każda posiada aktualne certyfikaty VMware VCP-DV, VCP-DT, VCAP-DCA oraz MCSA, MCSE, ITIL (lub równoważne).

Te lezen:

Wykonawca wykaże, że dysponuje, co najmniej:

a) 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, z których każda posiada aktualny certyfikat Vmware Certified Professional 6 – Network Virtualization (VCP6-NV) (lub równoważne), oraz

b) 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, z których każda posiada aktualny certyfikat VMware Certified Professional 6.5 - Data Center Virtualization (VCP6.5-DCV) (lub równoważny), oraz

c) 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, z których każda posiada aktualne certyfikaty MCSA, MCSE (lub równoważne).

d) 2 osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, z których każda posiada aktualne certyfikaty ITIL (lub równoważne).

VII.2)Overige nadere inlichtingen: