Diensten - 494811-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Godów: Diensten op het gebied van vuilnis en afval

2018/S 216-494811

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 198-448368)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Gmina Godów
ul. 1 Maja
Godów
44-340
Polen
Contactpersoon: Agnieszka Mrozek
Telefoon: +48 324765065
E-mail: agnieszka.mrozek@godow.pl
NUTS-code: PL227

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.godow.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz nieczystości stałych.

Referentienummer: FZ-ZP.271.1.14.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90500000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Część 1:

Świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Godów w latach 1.4.2019–30.6.2020. Obszar Gminy Godów wynosi 3 808 ha.

Część 2:

Świadczenie usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania nieczystości stałych zbieranych selektywnie i zmieszanych z obiektów podlegających Gminie Godów w ilości do 80 Mg oraz usługi związane z usuwaniem dzikich wysypisk na terenie gminy Godów w ilości do 15 Mg w latach 1.4.2019–30.6.2020.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 198-448368

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.1
Perceel nr.: 1 i 2
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Drugi i trzeci myślnik
In plaats van:

Wykaz i krótki opis warunków:

Warunek dla części 1 i części 2.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dot. uprawnień do prowadzenia określonej działalności, tj:

— posiadają zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2018 poz. 992) obejmujące obszar co najmniej III Regionu Gospodarki odpadami komunalnymi dla woj. śląskiego, lub wpis do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 233 i art. 234 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2018r. poz. 992)

— posiadają zezwolenie na zbieranie odpadów właściwego organu wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2018 poz. 992)

— posiadają aktualne zaświadczenie o wpisie do Rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznymi elektronicznym (Dz.U. z 2018r. poz. 1466 z późn. zm.)

— posiadają aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych zgodnie z art. 9c ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996r, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez Wójta Gminy Godów.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

2.1 w pkt 7.2.1 siwz - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14, i 21 ustawy Pzp;

2.2 w pkt 7.2.2 – 7.2.4 siwz - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1 i 2.2 uwag do punktu 7 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 3 uwag do punktu 7 SIWZ stosuje się.

W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszk.poza teryt. RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt 7.2.1 SIWZ, składa dokument – informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14, i 21 ustawy Pzp. Jeżeli nie wydaje się to zastępuje się go oświadczeniem.

Te lezen:

Wykaz i krótki opis warunków:

Warunek dla części 1 i części 2.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Spełniają warunki udziału w postępowaniu dot. uprawnień do prowadzenia określonej działalności, tj:

— posiadają zezwolenie na transport odpadów wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 poz. 992) obejmujące obszar co najmniej III Regionu Gospodarki odpadami komunalnymi dla woj. śląskiego, lub wpis do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 233 i art. 234 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992)

— posiadają aktualne zaświadczenie o wpisie do Rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zgodnie z ustawą z dnia 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznymi elektronicznym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1466 z późn. zm.) lub wpis do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 233 i art. 234 ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992)

— posiadają aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z dnia 13.9.1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez Wójta Gminy Godów.

Jeżeli wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

2.1 w pkt 7.2.1 SIWZ - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14, i 21 ustawy Pzp;

2.2 w pkt 7.2.2 – 7.2.4 SIWZ - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 2.1 i 2.2 uwag do punktu 7 SIWZ zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 3 uwag do punktu 7 SIWZ stosuje się.

W przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszk. poza teryt. RP, której dotyczy dokument wskazany w pkt 7.2.1 SIWZ, składa dokument – informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14, i 21 ustawy Pzp. Jeżeli nie wydaje się to zastępuje się go oświadczeniem.

Afdelingsnummer: IV.2.2
Perceel nr.: 1 i 2
In plaats van:
Datum: 20/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 26/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7
Perceel nr.: 1 i 2
In plaats van:
Datum: 20/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
Te lezen:
Datum: 26/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: