Diensten - 494814-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Slowakije-Rumanová: Planning en uitvoering van onderzoek en ontwikkeling

2018/S 216-494814

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 125-285581)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Technov, s.r.o.
36801640
Rumanova 144
Rumanová
951 37
Slovakije
Contactpersoon: Ing. Peter Partel
Telefoon: +421 903797375
E-mail: partel@technov.sk
NUTS-code: SK023

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.technov.sk

Adres van het kopersprofiel: http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15961

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Simulácia, modelovanie, vývoj algoritmov a aplikácie pre produkciu inovovaných výrobkov

Referentienummer: TECH1
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73300000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Predmetom zákazky je poskytovanie činností v oblasti počítačového modelovania, simulácie a vývoja nových produktov, predovšetkým v kategórii oválneho potrubia a rôznych tvaroviek. Výsledkom bude vytvorenie plnohodnotnej databázy informácií viazaných k potrubným rozvodom vo VZT a softwarových aplikácií, ktoré budú kompatibilné; a niektoré ich súčasti budú následne použité ako doplnok knižnice BIM.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
05/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 125-285581

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: Oddiel I
Perceel nr.: I.3) Komunikácia
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
In plaats van:
Te lezen:
Afdelingsnummer: Oddiel I
Perceel nr.: I.3) Komunikácia
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
In plaats van:

Octigon, a.s.

Vnútroštátne identifikačné číslo: 35864711

Prievozská 4D, 821 09 Bratislava

Kód NUTS: SK010

Slovensko

Kontaktná osoba: Mgr. Michaela Tóthová

Telefón: +421 948189783

Email: tothova@octigon.sk

Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.technov.sk

Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://http://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/15961

Te lezen:
Afdelingsnummer: Oddiel VI
Perceel nr.: VI.3) Doplňujúce informácie
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: VI.3) Doplňujúce informácie
In plaats van:

-

Te lezen:

Komunikácia a výmena informácií medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa po 18.10.2018 uskutočňuje výhradne elektronickým spôsobom prostredníctvom systému Eranet, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie jej obsahu v súlade s ustanovením § 187 ods. 8 a § 20 zákona o verejnom obstarávaní.

Pre potreby elektronickej komunikácie je každý záujemca/uchádzač povinný zaregistrovať sa do systému Eranet na URL: https://octigon.eranet.sk. Registrácia do systému Eranet je bezplatná.

Podmienky a pravidlá používania systému Eranet sú uvedené na: https://octigon.eranet.sk v časti Podmienky a manuál.

Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom priebežne sledovať profil verejného obstarávateľa a zákazku v systéme Eranet, kde bude verejný obstarávateľ uverejňovať všetky dôležité informácie a dokumenty v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní v rámci tohto verejného obstarávania.

Verejný obstarávateľ poskytuje uchádzačom dostatočnú lehotu na zaregistrovanie sa do systému Eranet. Určenie lehoty bolo predmetom výkladového stanoviska ÚVO č. 4/2018.

Bližšie informácie sú uvedené v dokumente Oprava súťažných podkladov_elektronická komunikácia.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: