Diensten - 494826-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Oświęcim: Dienstverlening door ingenieurs

2018/S 216-494826

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 202-459398)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Powiat Oświęcimski - Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
ul. St. Wyspiańskiego 10
Oświęcim
32-602
Polen
Contactpersoon: Małgorzata Ganobis-Całus
Telefoon: +48 338449713
E-mail: ezamowienia@powiat.oswiecim.pl
Fax: +48 338449734
NUTS-code: PL21A

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://powiat.oswiecim.pl/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Weryfikacja i poprawa jakości bazy ewidencji gruntów i budynków w trybie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Referentienummer: SZP.272.24.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71300000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest weryfikacja i poprawa jakości bazy ewidencji gruntów i budynków wraz z analizą danych cyfrowych i dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz geodezyjnymi pomiarami terenowymi dla jednostek ewidencyjnych: Kęty obszar wiejski bez Bielan i Kęty miasto, Osiek, Zator obszar wiejski i Przeciszów. Praca dla każdej jednostki ewidencyjnej zostanie wykonana w trzech etapach. Etap I obejmować będzie analizę danych cyfrowych i dokumentacji geodezyjno-prawnej oraz prace służące wyeliminowaniu niezgodności. W etapie II zostaną wykonane wywiady terenowe, w tym weryfikacji danych ewidencyjnych, geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych oraz weryfikacji danych zebranych i zarejestrowanych w roboczej bazie danych wraz ze sporządzeniem stosownej dokumentacji. Etap III obejmować będzie przygotowanie i udział w wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego wraz z rejestracją uwag zgłaszanych przez uczestników wyłożenia oraz ich rozpatrzeniem.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 202-459398

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: II.2.7)
Perceel nr.: 1-5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
In plaats van:

Początek: 28/12/2018

Koniec: 16/12/2019

Te lezen:

Początek: 18/01/2019

Koniec: 16/12/2019

Afdelingsnummer: II.2.14)
Perceel nr.: 1-5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informacje dodatkowe
In plaats van:

Czas trwania zamówienia ustala się następująco:

— rozpoczęcie: od dnia zawarcia umów (orientacyjnie: grudzień 2018 r.)

— zakończenie: 16.12.2019 r., w tym: - etap I i II do 30.9.2019 r., - etap III do 16.12.2019 r.

Te lezen:

Czas trwania zamówienia ustala się następująco:

— rozpoczęcie: od dnia zawarcia umów (orientacyjnie: 18.1.2019 r.)

— zakończenie: 16.12.2019 r., w tym: - etap I i II do 30.9.2019 r., - etap III do 16.12.2019 r.

Afdelingsnummer: IV.2.6)
Perceel nr.: 1-5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:

Oferta musi zachować ważność do: 25/01/2019

Te lezen:

Oferta musi zachować ważność do: 31/01/2019

Afdelingsnummer: IV.2.2)
Perceel nr.: 1-5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 27/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Te lezen:
Datum: 03/12/2018
Plaatselijke tijd: 11:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Perceel nr.: 1-5
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 27/11/2018
Plaatselijke tijd: 11:30
Te lezen:
Datum: 03/12/2018
Plaatselijke tijd: 11:30
VII.2)Overige nadere inlichtingen: