Diensten - 494828-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Polen-Warschau: Financiële en verzekeringsdiensten

2018/S 216-494828

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 212-486147)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7
Warszawa
00-955
Polen
Contactpersoon: Departament Zarządania Zakupami i Kontraktami
Telefoon: +48 225998048
E-mail: magdalena.jaworska@bgk.pl
Fax: +48 225965905
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.bgk.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wybór Pośredników Finansowych w celu wdrażania Instrumentu Finansowego „Pożyczka Termomodernizacyjna” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Referentienummer: DZZK/23/DIF/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
66000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy (zwanego również „Pośrednikiem Finansowym” lub „PF”), który świadczyć będzie zlecone przez Zamawiającego zadanie wdrożenia i zarządzania Instrumentem Finansowym „Pożyczka Termomodernizacyjna”, do którego Zamawiający wniesie wkład finansowy ze środków Funduszu Funduszy „Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych” i z którego udzielane będą Jednostkowe Pożyczki. Parametry udzielanych przez Wykonawcę Jednostkowych Pożyczek zostały określone w „Metryce Instrumentu Finansowego Pożyczka Termomodernizacyjna” stanowiącej załącznik nr [2] do Istotnych Postanowień Umowy (dalej: „Umowa Operacyjna”), która stanowi załącznik nr [2] do SIWZ. Odniesienia do SIWZ dotyczą SIWZ z postępowania DZZK/128/DIF/2017.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 212-486147

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: V.2.4
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
In plaats van:

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 300 300.00 PLN

Te lezen:

Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 300 000,00 PLN

VII.2)Overige nadere inlichtingen: