Diensten - 494829-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Białystok: Reinigingsdiensten

2018/S 216-494829

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 199-451546)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Samodzielny Publiczny ZOZ Wojewódzki Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku
0000003421
ul. M. Skłodowskiej-Curie 26
Białystok
15-950
Polen
Contactpersoon: Renata Rurarz
Telefoon: +48 857488531
E-mail: zamowienia.wsz@gmail.com
Fax: +48 857488593
NUTS-code: PL841

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sniadecja.pl

I.1)Naam en adressen
Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie
0000002253
ul. Ogrodowa 12
Białystok
15-027
Polen
Contactpersoon: Renata Rurarz
Telefoon: +48 857488531
E-mail: zamowienia.wsz@gmail.com
Fax: +48 857488593
NUTS-code: PL841

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.sniadecja.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Świadczenie usługi utrzymania higieny, wykonania czynności pomocniczych przy pacjencie oraz usługę transportu wewnętrznego

Referentienummer: DA.ZP.242.73.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90910000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

a) Pakiet nr 1: kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku (z wyłączeniem powierzchni administracyjnej oraz technicznej), prace pomocnicze przy pacjentach oraz świadczenie usług transportu wewnętrznego.

b) Pakiet nr 2: kompleksowe sprzątanie pomieszczeń Białostockiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, prace pomocnicze przy pacjentach oraz świadczenie usług transportu wewnętrznego.

c) Pakiet nr 3: usługa sprzątania powierzchni administracyjnych oraz technicznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 199-451546

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.1
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestruzawodowego lub handlowego
In plaats van:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1pkt 12 do 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

b) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

2. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5pkt 1 ustawy Pzp oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć:

1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Standardowego Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – Załącznik nr 3. Szczegółowe zasady dotyczące sporządzenia dokumentu JEDZ i przesłania do Zamawiającego określone zostały w SIWZ.

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp., wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ

4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą, na wezwanie Zamawiającego przedłoży w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania następujące oświadczenia i dokumenty:

(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – niżej wymienione dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie; W przypadku innego podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, nw. dokumenty składa w odniesieniu do każdego z tych podmiotów)

1) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

3) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.

4)oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ.

Dokumenty składane przez Wykonawców zagranicznych zostały określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Te lezen:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1pkt 12 do 23 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

b) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.

2. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5pkt 1 ustawy Pzp oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy złożyć:

1) Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie Standardowego Formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) – Załącznik nr 20. Szczegółowe zasady dotyczące sporządzenia dokumentu JEDZ i przesłania do Zamawiającego określone zostały w SIWZ.

3. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp składa oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp., wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 21 do SIWZ

4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania Wykonawca, którego ofertę oceniono jako najkorzystniejszą, na wezwanie Zamawiającego przedłoży w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia wezwania następujące oświadczenia i dokumenty:

(W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – niżej wymienione dokumenty składa każdy z Wykonawców występujących wspólnie; W przypadku innego podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, nw. dokumenty składa w odniesieniu do każdego z tych podmiotów)

1) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

3) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 22 do SIWZ.

4)oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 23 do SIWZ.

Dokumenty składane przez Wykonawców zagranicznych zostały określone w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Afdelingsnummer: VI.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informacje dodatkowe
In plaats van:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Pakiet nr 1: 180 600,00 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy sześćset złotych 00/100);

Pakiet nr 2: 44 000,00 PLN (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100);

Pakiet nr 3: 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).

Szczegółowe zasady dotyczące wadium zostały określone w SIWZ.

2. Wykaz dokumentów, które należy złożyć dokumenty wraz z ofertą:

1) Wypełniony i podpisany Załącznik nr 18: Pakiet nr 1.

2) Wypełniony i podpisany Załącznik nr 18a: Pakiet nr 2.

3) Wypełniony i podpisany Załącznik nr 10b: Pakiet nr 3.

4) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - Formularz Ofertowy.

5) Certyfikat „Gwarant Czystości i Higieny”

6) Certyfikat Systemy Zarządzania Środowiskowego wg normy EN ISO 14001:2004

7) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy.Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

8) Pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp – w przypadku, gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o zamówienie publiczne; pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

9) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - o ile Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.

10) Dowód wniesienia wadium.

3. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, zastosowania aukcji elektronicznej, ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

6.. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

7. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy,

8. Zamawiający nadmienia, iż z uwagi na brak z przyczyn technicznych możliwości wskazania we właściwych miejscach ogłoszenia wszystkich informacji (wobec zbyt małej liczby znaków możliwych dopisania w poszczególnych rubrykach formularza).

9. Pozostałe informacje zostały określone w SIWZ i w załącznikach do SIWZ.

10. Nazwa i adres Zamawiających przeprowadzających wspólne zamówienie:

Zamawiający wiodący: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki

Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej-Curie 26, 15-950 Białystok, POLSKA.

Zamawiający: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, ul. Ogrodowa 12,15-027 Białystok, POLSKA.

Te lezen:

1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości:

Pakiet nr 1: 180 600,00 PLN (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy sześćset złotych 00/100);

Pakiet nr 2: 44 000,00 PLN (słownie: czterdzieści cztery tysiące złotych 00/100);

Pakiet nr 3: 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych 00/100).

Szczegółowe zasady dotyczące wadium zostały określone w SIWZ.

2. Wykaz dokumentów, które należy złożyć dokumenty wraz z ofertą:

1) Wypełniony i podpisany Załącznik nr 18: Pakiet nr 1.

2) Wypełniony i podpisany Załącznik nr 18a: Pakiet nr 2.

3) Wypełniony i podpisany Załącznik nr 18b: Pakiet nr 3.

4) Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Załącznik nr 19 do SIWZ - Formularz Ofertowy.

5) Certyfikat „Gwarant Czystości i Higieny” – jeżeli Wykonawca posiada. (dokument do oceny jakości).

6) Certyfikat Systemy Zarządzania Środowiskowego wg normy EN ISO 14001:2004 - jeżeli Wykonawca posiada. (dokument do oceny jakości).;

7) W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, z którego wynika zakres umocowania, podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

8) Pełnomocnictwo, o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy Pzp – w przypadku, gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o zamówienie publiczne; pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

9) Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - o ile Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.

10) Dowód wniesienia wadium.

3. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

4. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od terminu składania ofert. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, zastosowania aukcji elektronicznej, ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

6.. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

7. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi we wzorze umowy,

8. Zamawiający nadmienia, iż z uwagi na brak z przyczyn technicznych możliwości wskazania we właściwych miejscach ogłoszenia wszystkich informacji (wobec zbyt małej liczby znaków możliwych dopisania w poszczególnych rubrykach formularza).

9. Pozostałe informacje zostały określone w SIWZ i w załącznikach do SIWZ.

10. Nazwa i adres Zamawiających przeprowadzających wspólne zamówienie:

Zamawiający wiodący: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki

Szpital Zespolony im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku, ul. M. Skłodowskiej- Curie 26, 15-950 Białystok, POLSKA.

Zamawiający: Białostockie Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, ul. Ogrodowa 12,15-027 Białystok, POLSKA.

VII.2)Overige nadere inlichtingen: