Diensten - 494832-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Warschau: Advies inzake ontwikkeling

2018/S 216-494832

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 200-454857)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Instytut Łączności-Państwowy Instytut Badawczy
ul. Szachowa 1
Warszawa
04-894
Polen
Contactpersoon: Elżbieta Andrukiewicz
Telefoon: +48 225128275
E-mail: e.andrukiewicz@itl.waw.pl
Fax: +48 225128625
NUTS-code: PL912

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.itl.waw.pl

I.1)Naam en adressen
NASK - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Kolska 12
Warszawa
01-045
Polen
Contactpersoon: Paweł Kostkiewicz
E-mail: pawel.kostkiewicz@nask.pl
NUTS-code: PL911

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.nask.pl

I.1)Naam en adressen
Instytut Technik Innowacyjnych EMAG
ul. Leopolda 31
Katowice
40-189
Polen
Contactpersoon: Dariusz Rogowski
E-mail: drogowski@ibemag.pl
NUTS-code: PL22A

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.ibemag.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

"Pozyskanie nieopatentowanej wiedzy technicznej lub licencji oraz asysta przy wdrożeniu krajowego schematu oceny i certyfikacji zgodnego z Common Criteria".

Referentienummer: DZ/23/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
73220000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest pozyskanie nieopatentowanej wiedzy technicznej lub licencji oraz asysta przy wdrożeniu krajowego schematu oceny i certyfikacji zgodnego z Common Criteria w ramach w ramach Projektu pn. „Krajowy schemat oceny i certyfikacji bezpieczeństwa oraz prywatności produktów i systemów IT zgodny z Common Criteria” (akronim KSO3C). Zakres zamówienia obejmuje transfer nieopatentowanej wiedzy technicznej oraz usługi wsparcia przy wdrożeniu schematu oceny i certyfikacji.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 200-454857

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.4)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
In plaats van:

Polski

Te lezen:

Polski, Angielski

Afdelingsnummer: IV.2.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
In plaats van:

Oferta musi zachować ważność do: 12.1.2018

Te lezen:

Oferta musi zachować ważność do: 21/01/2018

Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
In plaats van:
Datum: 14/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Te lezen:
Datum: 22/11/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 14/11/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
Te lezen:
Datum: 22/11/2018
Plaatselijke tijd: 13:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Zamawiający informuje, że w dniu 7.11.2018 r. dokonał zmiany zasad łączenia ról/funkcji w przypadku warunku udziału w postępowania dotyczącego zdolności technicznej i zawodowej. Szczegółowe informacje dotyczące zmian dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego