Diensten - 494835-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Bytów: Bosbouwdiensten

2018/S 216-494835

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 200-454648)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Bytów
8420004546
ul. Szarych Szeregów 7
Bytów
77-100
Polen
Contactpersoon: Iwona Szyca
Telefoon: +59 8226066
E-mail: bytow@szczecinek.lasy.gov.pl
Fax: +59 8229790
NUTS-code: PL636

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_bytow

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Bytów w roku 2019

Referentienummer: ZG2.270.2.13.2018.IS
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
77200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie

Z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28.9.1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 788 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz utrzymania obiektów infrastruktury leśnej, gospodarki łąkowo-rolnej, ubocznego użytkowania lasu, szkółkarstwa i nasiennictwa, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Bytów w roku 2019.

Zamówienie podzielono na 4 części.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 200-454648

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
In plaats van:

1. W zakresie doświadczenia Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizował lub realizuje co najmniej 1 usługę polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż: dla Cz.I -1800000 zł,dla Cz. II- 1900000,00 zł, dla Cz. III - 2900000,00 zł, dla Cz. IV -2100000,00 zł. Dodatkowo: dla Cz. II -zrealizował lub realizuje co najmniej 1 usługę polegającą na wykonywaniu prac z zakresu nasiennictwa i szkółkarstwa leśnego na kwotę nie mniejszą niż 600000,00 zł brutto oraz dla Cz. III-zrealizował lub realizuje co najmniej 1 usługę polegającą na wykonywaniu prac z zakresu obserwacji terenu z dostrzegalni przeciwpożarowych i obsługi Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego, na kwotę nie mniejszą niż 50000,00 zł brutto.

Te lezen:

W zakresie doświadczenia Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) usługi polegające na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na łączną kwotę nie mniejszą niż: dla Cz. I – 1 700 000,00 PLN, dla Cz. II - 1 800 000,00 PLN, dla Cz. III - 2 800 000,00 PLN, dla Cz. IV - 2 000 000,00 PLN. Dodatkowo: dla Cz. II - zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) usługi polegające na wykonywaniu prac z zakresu nasiennictwa i szkółkarstwa leśnego na kwotę nie mniejszą niż 500 000,00 PLN brutto oraz dla Cz. III - zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) usługi polegające na wykonywaniu prac z zakresu obserwacji terenu z dostrzegalni przeciwpożarowych i obsługi Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego, na kwotę nie mniejszą niż 40 000,00 PLN brutto.

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 6.2. SIWZ powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

Zamawiający nie przedłuża terminu wyznaczonego na składanie ofert.

Tekst jednolity SIWZ dostępny jest na stronie internetowej: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecinek/nadl_bytow/zamowienia_publiczne