Diensten - 494841-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Stettin: IT-diensten: adviezen, softwareontwikkeling, internet en ondersteuning

2018/S 216-494841

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 200-454708)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 PUM w Szczecinie
000288900
al. Powstańców Wielkopolskich 72
Szczecin
70-111
Polen
Contactpersoon: Eliza Koladyńska-Nowacka
Telefoon: +48 914661086
E-mail: zamowienia@spsk2-szczecin.pl
Fax: +48 914661113
NUTS-code: PL424

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.spsk2-szczecin.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Administrowanie systemami informatycznymi w tym pakietem oprogramowania InfoMedica/AMMS w SPSK-2.

Referentienummer: ZP/220/91/18
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
72000000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale II niniejszej SIWZ (w ogłoszeniu jest mało miejsca aby zawrzeć wszystkie informacje).

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 200-454708

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.2
In plaats van:
Datum: 23/11/2018
Plaatselijke tijd: 09:30
Te lezen:
Datum: 30/11/2018
Plaatselijke tijd: 09:30
Afdelingsnummer: IV.2.6
In plaats van:
Datum: 21/01/2019
Te lezen:
Datum: 28/01/2019
Afdelingsnummer: IV.2.7
In plaats van:
Datum: 23/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Te lezen:
Datum: 30/11/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: