Diensten - 494845-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Oświęcim: Gespecialiseerd ontwerpen

2018/S 216-494845

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 200-455019)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej (w organizacji)
ul. St. Wyspiańskiego 10
Oświęcim
32-600
Polen
Contactpersoon: Pani Dorota Mleczko
Telefoon: +48 334474084
E-mail: biuro@muzeumpamieci.pl
NUTS-code: PL21A

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.muzeumpamieci.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.„Adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej wraz z wykonaniem ekspozycji stałej – prace projektowe”

Referentienummer: ZP.1.1.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79930000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Zakres usługi obejmuje wykonanie prac projektowych, na które złożą się:

1) przygotowanie koncepcji muzeum (założenia projektowe, koncepcja architektoniczna remontu i modernizacji budynku, koncepcja ekspozycji stałej),

2) wykonanie projektu remontu i modernizacji istniejącego obiektu (projekt budowlany i wykonawczy wraz z opisem przedmiotu (specyfikacje, przedmiary, kosztorys)),

3) opracowanie projektu ekspozycji stałej (projekt plastyczny i projekt wykonawczy, opis przedmiotu (zestawienia prac i sprzętu, opisy, kosztorys)),

4) opracowanie szczegółowego scenariusza ekspozycji stałej (założenia ekspozycji, scenariusz plastyczny, scenariusz merytoryczny)

5) oraz udział w kwerendach, konsultacjach, naradach zespołu muzealnego.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 200-455019

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: IV.2.7
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:

Miejsce:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Wyspiańskiego 10 w Oświęcimiu, w pokoju nr 202 Sala Zarządu, II piętro, wejście od strony Starostwa, w dniu 19.11.2018 r. o godzinie 10:30.

Te lezen:

Miejsce:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. Wyspiańskiego 10 w Oświęcimiu, w pokoju nr 202 Sala Zarządu, II piętro, wejście od strony Starostwa, w dniu 26.11.2018 r. o godzinie 10:30.

Afdelingsnummer: III.1.3
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
In plaats van:

c) co najmniej jedną usługę polegającą na zaprojektowaniu wystawy stałej o powierzchni co najmniej 500 m2 o tematyce historycznej. Jako wystawę stałą rozumieć należy wystawę o okresie eksploatacji nie krótszym niż 2 lata.

Te lezen:

c) co najmniej jedną usługę polegającą na zaprojektowaniu wystawy stałej o powierzchni co najmniej 500 m2 o tematyce historycznej. Jako wystawę stałą rozumieć należy wystawę o okresie eksploatacji nie krótszym niż 2 lata.

Zamawiający na podstawie zadanego pytania wyjaśnia, iż warunek sformułowany w rozdz. V, pkt. 1.1, ppkt. C) SIWZ odnośnie posiadanego doświadczenia zawodowego, który brzmi: „jako wystawę stałą rozumieć należy wystawę o okresie eksploatacji nie krótszym niż 2 lata” oznacza, że: „Wystawa od momentu uruchomienia do dnia terminu składania ofert jest już eksploatowana przez okres minimum 2 lat”

VII.2)Overige nadere inlichtingen:

Zamawiający informuje, iż na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 7.11.2018 r. zamieszczono odpowiedzi na pytania Wykonawców, które nie prowadzą do zmiany ogłoszenia o zamówieniu poza informacjami wskazanymi powyżej.

M.in. w wyjaśnieniach znajdują się następujące treści:

Zamawiający przez „system multimedialny” rozumie system zarządzania instalacjami oraz sprzętem multimedialnym oraz oczekuje połączenia doświadczenia w projektowaniu systemów multimedialnych z projektowaniem kontentów multimedialnych. Zamawiający przy określaniu warunku dopuszcza jednak, by specjalista od multimediów projektował lub brał udział w projektowaniu systemu multimedialnego (...), brał udział w projektowaniu kontentu multimedialnego. Oznacza to, że dopuszcza nie tylko osobiste projektowanie, lecz również członkostwo w zespole projektującym zarówno system multimedialny, jak i kontent multimedialny. Zamawiający oczekuje, aby specjalista od multimediów posiadał doświadczenie w obu zagadnieniach. Zamawiający stoi na stanowisku, że nie można prawidłowo zaprojektować systemu multimedialnego bez znajomości podstaw projektowania kontentu. Zamawiający nie dokonuje zmiany SIWZ w zakresie postawionego warunku udziału w postępowaniu dot. dysponowania osobą - „specjalista ds. multimediów”.

Zamawiający nie dokonuje zmian „istotnych postanowień umownych”.

Z uwagi na treść udzielonych odpowiedzi na zapytania do SIWZ termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.