Diensten - 494850-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Nederland-Delft: Instrumenten voor het meten van debiet, peil en druk van vloeistoffen en gassen

2018/S 216-494850

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Rijkswaterstaat Centrale Informatievoorziening
362069499
Derde Werelddreef 1
Delft
2622 HA
Nederland
Contactpersoon: J.M.C. Lenssen-Wairata
E-mail: inkoopcentrum-IV@rws.nl
NUTS-code: NL

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.rijkswaterstaat.nl

I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Aankondiging vrijwillige transparantie vooraf: Onderhoud van debietmeters Flow 2000 van Rijkswaterstaat

Referentienummer: Flow2000-20181106
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38420000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Het Landelijk Meetnet Water dat in beheer is bij organisatieonderdeel CIV van Rijkswaterstaat beschikt over 26 meetstations langs de Rijkswateren voor het meten van debiet. Deze stations zijn uitgerust met het meetinstrument de Flow 2000.

Honeywell heeft als enig bedrijf de specialistische kennis om het systeem te configureren en te onderhouden, met name omdat Honeywell over de intellectuele eigendom van de Flow 2000 beschikt. Hierdoor is voor Rijkswaterstaat een technische afhankelijkheid ontstaan van Honeywell. Rijkswaterstaat is voornemens via een onderhandelingsprocedure zonder aankondiging op grond van artikel 2.32 lid 1 sub b Aanbestedingswet het beheer en onderhoud van deze meetstations te gunnen aan Honeywell voor een initiële periode van 2 jaar met 2 optionele jaren.

Omdat de technische levensduur van de meetinstrumenten ruim is overschreden zal Rijkswaterstaat tevens voorbereidingen treffen voor een Europese aanbesteding voor de vervanging van de meetinstrumenten.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

n.v.t.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: n.v.t. / Weging: 0
Kwaliteitscriterium - Naam: n.v.t. / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

Honeywell heeft als enig bedrijf de specialistische kennis om het systeem te configureren en te onderhouden, met name omdat Honeywell over de intellectuele eigendom van de Flow 2000 beschikt. Hierdoor is voor Rijkswaterstaat een technische afhankelijkheid ontstaan van Honeywell.

Rijkswaterstaat is voornemens via een onderhandelingsprocedure zonder aankondiging op grond van artikel 2.32 lid 1 sub b Aanbestedingswet het beheer en onderhoud van deze meetstations te gunnen aan Honeywell voor een initiële periode van 2 jaar met 2 optionele jaren.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Aankondiging vrijwillige transparantie vooraf: Onderhoud van debietmeters Flow 2000 van Rijkswaterstaat

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
05/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Honeywell Elster NV/SA
Rijkmakerlaan 9
Essen
2910
België
NUTS-code: 00
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst: 1.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Gunning van de opdracht ofwel het sluiten van de overeenkomst zal, anders dan hierboven staat vermeld, niet eerder plaatsvinden dan op of vanaf 29.11.2018.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Rechtbank Den Haag
Den Haag
Nederland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018