Diensten - 494854-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Frankrijk-Draguignan: Uitvoeren van studies

2018/S 216-494854

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Communauté d'agglomération Dracénoise
square Mozart — CS 90129
Draguignan
83004
Frankrijk
Contactpersoon: Direction de la commande publique durable
Telefoon: +33 494603484
E-mail: cadmarches@dracenie.com
Fax: +33 494603471
NUTS-code: FRL05

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.dracenie.com

Adres van het kopersprofiel: https://emarches.dracenie.com

I.4)Soort aanbestedende dienst
Ander type: EPCI
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

AMO Renouvellement marché de collecte

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
79311000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Assistance à maîtrise d'ouvrage pour le renouvellement du marché de collecte sélective des déchets ménagers et assimilés.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 12 949.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
79311000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FRL05
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

AMO Renouvellement marché de collecte.

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Prix / Weging: 30
Kostencriterium - Naam: Valeur technique / Weging: 70
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

Marché d'un montant inférieur aux seuils européens.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Benaming:

AMO Renouvellement marché de collecte

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
29/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Girus GE
23 av de Poumeyrol, parc d'activités Cité Park
Caluire-et-Cuire
69300
Frankrijk
NUTS-code: FR
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 12 949.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif
5 rue Jean Racine
Toulon Cedex 09
83041
Frankrijk
Telefoon: +33 494427930
E-mail: greffe.ta-toulon@juradm.fr
Fax: +33 494427989

Internetadres: http://www.ta-toulon.juradm.fr

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018