Diensten - 494856-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Onderhandelingsprocedure zonder een oproep tot mededinging 

Verenigd Koninkrijk-Salisbury: Uitrusting voor industriële procesregeling

2018/S 216-494856

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Public Health England
Manor Farm Road, Porton Down
Salisbury
SP2 0QT
Verenigd Koninkrijk
E-mail: Harry.Bagnall@phe.gov.uk
NUTS-code: UK

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://phe.gov.uk

I.4)Soort aanbestedende dienst
Nationaal of federaal agentschap/bureau
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Refurbishment of Laboratory Filling/Capping Machine

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
38810000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Public Health England require an existing laboratory filling/capping machine to be refurbished.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 200 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UK
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Public Health England require an existing laboratory filling/capping machine to be refurbished.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

The National Infection Service, part of Public Health England, maintains production of media products for use in its laboratories, and operates a small-scale filling and capping machine for this purpose. It has been found the machine needs to be refurbished to guarantee its future reliability.

In order to refurbish the machine it must be returned to the original manufacturer, Flexicon, as only the original manufacturer possesses the knowledge and documentation to provide an economical and warranted refurbishment of the machine. PHE therefore intend to award a contract to Watson Marlow Fluid Technology Group Ltd, the sole UK agents of Flexicon, for the refurbishment of this machine.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
19/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Watson Marlow Fluid Technology Group
Pendennis Court, Falmouth Business Park, Falmouth TR11 4SZ
Falmouth
TR11 4SZ
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UK
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 200 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst wordt waarschijnlijk uitbesteed

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
N/A
N/A
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018