Diensten - 494857-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf - Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking 

Verenigd Koninkrijk-Hull: Geneesmiddelen voor maagdarmkanaal en metabolisme

2018/S 216-494857

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Hull and East Yorkshire Hospitals NHS Trust
Supplies Building, Hull Royal Infirmary, Anlaby Road
Hull
HU3 2JZ
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mr Marcus Raw
Telefoon: +44 1482608735
E-mail: marcus.raw@hey.nhs.uk
NUTS-code: UKE11

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.hey.nhs.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.hey.nhs.uk

I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

HEY/18/376 — Vitamin D Testing and Analysis (25 OH) — Managed Service

Referentienummer: DN352980
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
33610000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

This VEAT notice is being posted to inform of the award of a managed service for the supply of Vitamin D testing and analysis to 25 OH on a LC/MS platform which works within a standard auto-analyser format.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1 702 722.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
33616000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKE11
NUTS-code: UKE12
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

A managed service is to be entered into which will provide Vitamin D testing and analysis to 25 OH on a LC/MS platform which works within a standard auto-analyser format.

II.2.5)Gunningscriteria
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De aanbesteding valt buiten het toepassingsgebied van de richtlijn
Verklaring:

The provision of a managed service to supply Vitamin D testing and analysis to 25 OH on a LC/MS platform which works within a standard auto-analyser format can only be provided by Thermo Fisher Diagnostics. Thermo Fisher Diagnostics supply Cascadion which is the only random-access, fully automated LC/MS which holds a CE mark for 25 OH Vitamin D analysis.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
06/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Thermo Fisher Diagnostics Ltd
Altrincham
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKD6
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 1 702 722.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Hull and East Yorkshire Hospitals NHS Trust
Kingston Upon Hull
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018