Diensten - 494864-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Openbare procedure 

Bulgarije-Sofia: Telecommunicatiediensten

2018/S 216-494864

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Prokuratura na Republika BaLGARIYa — glaven prokuror
121817309
bul. „Vitosha“ No. 2
Sofiya
1000
Bulgarije
Contactpersoon: Gergana Cholakova
Telefoon: +359 28036035
E-mail: gcholakova@prb.bg
Fax: +359 9633373
NUTS-code: BG411

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://prb.bg/bg

Adres van het kopersprofiel: http://www.prb.bg/bg/obshestveni-porchki/elektronni-prepiski/otkrita-procedura-za-vzlagane-na-obshestvena-por-6/

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Предоставяне на комуникационни услуги за нуждите на Прокуратурата на Република БЪЛГАРИЯ по 3 самостоятелно обособени позиции: 1. мобилни телефонни услуги; 2. стационарни телефонни услуги; 3. интерне

Referentienummer: ОПИ-578
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
64200000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Стационарни телефонни услуги

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
64200000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG
Voornaamste plaats van uitvoering:

Услугата се предоставя на територията на Република БЪЛГАРИЯ за нуждите на всички структурни звена на Прокуратурата на Република БЪЛГАРИЯ

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Осигуряване на фиксирана телефонна услуга съгласно специфичните условия и технически изисквания, описани в документацията за участие, заедно с определен пакет от допълнителни услуги, включително получаване и изпращане на факсимилни съобщения за директните телефонни постове и абонатните постове от собствените телефонни централи на възложителя.

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 36
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2015/S 215-392964

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 120
Perceel nr.: 2
Benaming:

Стационарни телефонни услуги

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
22/10/2015
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Българска телекомуникационна компания ЕАД
831642181
бул. Цариградско шосе № 115и
София
1784
Bulgarije
Telefoon: +359 87123
E-mail: bids@vivacom.bg
Fax: +359 9433444
NUTS-code: BG411

Internetadres: https://www.vivacom.bg/bg

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 1 260 000.00 BGN

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
64200000
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG
Voornaamste plaats van uitvoering:

Услугата се предоставя на територията на Република БЪЛГАРИЯ за нуждите на всички структурни звена на Прокуратурата на Република БЪЛГАРИЯ

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Осигуряване на фиксирана телефонна услуга съгласно специфичните условия и технически изисквания, описани в документацията за участие, заедно с определен пакет от допълнителни услуги, включително получаване и изпращане на факсимилни съобщения за директните телефонни постове и абонатните постове от собствените телефонни централи на възложителя.

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Looptijd in maanden: 38
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 1 340 000.00 BGN
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Българска телекомуникационна компания ЕАД
831642181
бул. Цариградско шосе № 115и
София
1784
Bulgarije
Telefoon: +359 87123
E-mail: bids@vivacom.bg
Fax: +359 9433444
NUTS-code: BG411

Internetadres: https://www.vivacom.bg/bg

De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: neen
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

Срокът на договор № 120/22.10.2015 г. се удължава до сключване на договор с изпълнител, избран в резултат на проведена открита процедура с предмет „Предоставяне на комуникационни услуги за нуждите на Прокуратурата на Република БЪЛГАРИЯ по 3 самостоятелно обособени позиции: 1. мобилни телефонни услуги; 2. стационарни телефонни услуги; 3. интернет и IP свързаност“, с уникален № в РОП 02538-2018-0017, но с не повече от 2 (два) месеца. Прогнозната стойност на договор № 120/22.10.2015 г. се увеличава с 80 000,00 (осемдесет хиляди) BGN без вкл. ДДС

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
De wijziging is noodzakelijk door omstandigheden die een zorgvuldige aanbestedende dienst/instantie niet kon voorzien (artikel 43, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder c), van Richtlijn 2014/25/EU
Beschrijving van de omstandigheden die de wijziging noodzakelijk maken en verklaring betreffende de onvoorziene aard van deze omstandigheden:

Предвид необх. да се обезпечи непрекъсваемост на предос-нето на стац. тел. услуги с оглед осиг. на норм. работа на магистратите и служ-те в ПРБ с р-е (решение) № ОПИ-493/17.4.2018 г. на П. Богданова e откр. проц. за възлагане на ОП с уник. № в АОП 02538-2018-0006. С р-е № ОПИ-493/18.7.2018 г. проц. е прекр. на осн. чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, като срокът за обж-не на р-ето е изт. на 30.7.2018 г. С р-е № ОПИ-955/10.8.2018 г. на в-ля е откр. нова проц. със същия предмет, която е прикл. с р-е № ОПИ-955/18.10.2018 г. за кл. и избор на и-тел и по трите ОП. Посоч. обст-ва не произт. от действ. или бездейств. на в-ля, а се проявяват обект. и извън неговата воля. В-лят е положил дълж. грижа, като е открил проц-ра повече от 6 м. преди изтич. на срока на действ. дог-ри със същия предм. и въпр. това не е могъл да предвиди или да осуети прекрат. на проц-та. Това не се дължи на непр. план. на средствата, необх. за изп. на поръчката, респ. на др. причина, която може да бъде вменена във вина на в-ля.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 1 260 000.00 BGN
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 1 340 000.00 BGN