Diensten - 494868-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Wijziging van een opdracht/concessie tijdens de looptijd - Openbare procedure 

Hongarije-Kecskemét: Maken van bouwkundige ontwerpen

2018/S 216-494868

Aankondiging van een wijziging

Wijziging van een opdracht/concessieovereenkomst gedurende de looptijd ervan

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
AK15823
Kossuth tér 1.
Kecskemét
6000
Hongarije
Contactpersoon: Balogh Zoltán
Telefoon: +36 76513513
E-mail: cityhall@kecskemet.hu
Fax: +36 76513538
NUTS-code: HU331

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.kecskemet.hu

Adres van het kopersprofiel: http://www.kecskemet.hu

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

„Kecskeméti Városháza műemléki felújításához kapcsolódó építészeti-műszaki tervezői feladatok ellátása, az építészeti-műszaki tervdokumentációk elkészítése és tervezői művezetés elvégzése”

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
71220000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kecskeméti Városháza műemléki felújításához kapcsolódó építészeti-műszaki tervezői feladatok ellátása, azépítészeti-műszaki tervdokumentációk elkészítése és tervezői művezetés elvégzése.

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
71220000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU331
Voornaamste plaats van uitvoering:

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding op het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten:

Városháza műemlék épület hasznos alapterülete: nettó 11 000 m2. Műemléki törzsszáma: 504.

A kivitelezésre irányuló beruházás becsült építési költsége: kb. nettó 3 000 000 000 HUF.

A kecskeméti Városháza műemléki felújításához kapcsolódó komplex építészeti-műszaki tervezési feladatelvégzése, az építészeti - műszaki tervdokumentációk elkészítése az alábbiak szerint.

A kecskeméti Városháza értékmegőrző műemléki felújítását érintő komplex generál tervezési feladat, amely tartalmazza a tetőfelújításhoz, födém-megerősítéshez, homlokzat-felújításhoz, belső terek rekonstrukciójához és akadálymentesítéshez szükséges valamennyi szaktervezői feladat elvégzését és ahhoz kapcsolódó műszaki szakértői munkarészek elkészítését (építészeti, tartószerkezeti, épületgépészeti, épületvillamossági, tűzvédelmi,akadálymentesítési stb.).

A feladat magában foglalja a felújítási munka építészeti-műszaki tervdokumentációinak (beruházási programterv, geometriai felmérési tervek, építési engedélyezési tervdokumentációk, kivitelezési tervdokumentációk és költségvetés) elkészítését, a vonatkozó jogszabályok, szakmai előírások szerinti tartalommal, szükséges léptékben és részletességgel.

A tervezési feladat nem tartalmazza a tervezést megalapozó építéstörténeti és restaurátori szakértői feladatok ellátását, az Építéstörténeti Tudományos Dokumentáció, Állapotdokumentáció és Restaurátori Kutatási Dokumentációk elkészítését. E dokumentációkat ajánlatkérő a tervezési szerződéskötést követően a tervezőrendelkezésére bocsájtja.

A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képezőműszaki leírás tartalmazza

II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 06/10/2016
Einde: 31/07/2018
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen

Afdeling IV: Procedure

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Aankondiging van de gegunde opdracht
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 205-371066

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Perceel nr.: 1
Benaming:

Kecskeméti Városháza műemléki felújításához kapcsolódó építészeti-műszaki tervezői feladatok ellátása, az építészeti-műszaki tervdokumentációk elkészítése és tervezői művezetés elvégzése

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst/het besluit tot gunning van de concessieovereenkomst:
06/10/2016
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht/concessieovereenkomst is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Közös ajánlattevő, vezető: ABC Group Kft.
Petőfi Sándor u. 48.
Újlengyel
2724
Hongarije
Telefoon: +36 309318095
E-mail: stacho.balazs@gmail.com
Fax: +36 13192541
NUTS-code: HU12
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Közös ajánlattevők; tag: Fazakas Építésziroda Kft.
Sas u. 17. szám 2. em. 3.
Budapest
1051
Hongarije
Telefoon: +36 302410150
E-mail: office@fazakas-architects.hu
Fax: +36 13021667
NUTS-code: HU11
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (op het moment waarop de overeenkomst is gesloten;exclusief btw)
Totale waarde van de aanbesteding: 73 380 000.00 HUF

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

1) VII. szakasz VII.2.2) A módosítás okai pont folytatása karakterkorlátra való tekintettel:

2. Tekintettel arra, hogy a Tervezési Szerződésben vállalt feladata a kivitelezés időszaka alatt a tervezői művezetés biztosítása, ennek megfelelően a fenti indokok alapján a Tervezési Szerződés teljesítési határidejének módosítása vált indokolttá.

Szerződő felek a III. pontban meghatározott módosítás kapcsán rögzítik, hogy a módosítás a Kbt. 141. § (6) bekezdésében foglaltaknak maradéktalanul megfelel, mivel a szerződés módosítás nem minősül lényegesnek tekintettel arra, hogy a Tervezési Szerződés III. Fejezet 1. pontjának 4. feladatát kizárólag a kivitelezési munkák ideje alatt lehet elvégezni, illetve a VII. Tervezői díj és fizetési feltételek fejezetének 3. pontjában rögzített számlázási ütemezés szerint a Felek eredeti szándéka is az volt, hogy a tervezői művezetés a kivitelezés ideje alatt valósuljon meg. A számlázásokat érintően a részteljesítések tartalma és az azokért fizetendő tervezői díj összege nem került módosításra, ennek megfelelően a módosítás a szerződés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattevő javára nem változtatja meg.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt 148.§ szerint

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó utca 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018

Afdeling VII: Wijzigingen van de opdracht/concessieovereenkomst

VII.1)Beschrijving van de aanbesteding na doorvoering van de wijzigingen
VII.1.1)CPV-code hoofdcategorie
71220000
VII.1.2)Aanvullende CPV-code(s)
92522000
VII.1.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU331
Voornaamste plaats van uitvoering:

6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

VII.1.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Városháza műemlék épület hasznos alapterülete: nettó 11 000 m2. Műemléki törzsszáma: 504.

A kivitelezésre irányuló beruházás becsült építési költsége: kb. nettó 3 000 000 000 HUF.

A kecskeméti Városháza műemléki felújításához kapcsolódó komplex építészeti-műszaki tervezési feladatelvégzése, az építészeti – műszaki tervdokumentációk elkészítése az alábbiak szerint.

A kecskeméti Városháza értékmegőrző műemléki felújítását érintő komplex generál tervezési feladat, amely tartalmazza a tetőfelújításhoz, födém-megerősítéshez, homlokzat-felújításhoz, belső terek rekonstrukciójához és akadálymentesítéshez szükséges valamennyi szaktervezői feladat elvégzését és ahhoz kapcsolódó műszakiszakértői munkarészek elkészítését (építészeti, tartószerkezeti, épületgépészeti, épületvillamossági, tűzvédelmi, akadálymentesítési stb.).

A feladat magában foglalja a felújítási munka építészeti-műszaki tervdokumentációinak (beruházási programterv, geometriai felmérési tervek, építési engedélyezési tervdokumentációk, kivitelezési tervdokumentációk és költségvetés) elkészítését, a vonatkozó jogszabályok, szakmai előírások szerinti tartalommal, szükséges léptékben és részletességgel.

A tervezési feladat nem tartalmazza a tervezést megalapozó építéstörténeti és restaurátori szakértői feladatok ellátását, az Építéstörténeti Tudományos Dokumentáció, Állapotdokumentáció és Restaurátori Kutatási Dokumentációk elkészítését. E dokumentációkat ajánlatkérő a tervezési szerződéskötést követően a tervezőrendelkezésére bocsájtja.

A teljes mennyiséget, részletes műszaki követelményeket a Közbeszerzési Dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza

VII.1.5)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst, het dynamische aankoopsysteem of de concessieovereenkomst
Aanvang: 06/10/2016
Einde: 30/09/2020
VII.1.6)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 73 380 000.00 HUF
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Közös ajánlattevők, vezető tag: ABC Group Kft.
Petőfi Sándor u. 48.
Újlengyel
2724
Hongarije
Telefoon: +36 309318095
E-mail: stacho.balazs@gmail.com
Fax: +36 13192541
NUTS-code: HU12
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.1.7)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Közös ajánlattevők, vezető tag: Fazakas Építésziroda Kft.
Sas u. 17. II. em. 3.
Budapest
1051
Hongarije
Telefoon: +36 302410150
E-mail: office@fazakas-architects.hu
Fax: +36 13021667
NUTS-code: HU11
De contractant/concessiehouder is een mkb-bedrijf: ja
VII.2)Inlichtingen over de wijzigingen
VII.2.1)Beschrijving van de wijzigingen
Aard en omvang van de wijzigingen (met vermelding van eventuele eerdere veranderingen van de opdracht):

A tervezési szerződés 1. sz módosításának aláírásának dátuma: 31.7.2018.

A Tervezési Szerződés III. Ütemezés és határidők fejezet 1. pontját érintő változások

1. A tervező vállalja, hogy a tervezést a jelen szerződés II. pontjában foglaltaknak megfelelően az alábbi ütemezés szerint végzi el:

1. Beruházási programterv: a szerződés aláírását követő 30 nap

2. Építési engedélyezési tervdokumentáció feltöltése az ÉTDR rendszerbe: a szerződés aláírását követő 60 nap

3, Kiviteli tervdokumentáció: a szerződés aláírását követő 135 nap

4. Tervezői művezetés: A kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás során szükséges esetben, és a kivitelezés időtartama alatt folyamatos rendelkezésre állással, a kivitelezés

Befejezéséig. A kivitelezés tervezett ideje: 22 hónap, amely várhatóan 1.11.2018 – 31.8.2020, ugyanakkor, a kivitelezési szerződés befejezési határideje az opciós mennyiségre tekintettel 18 hónappal meghosszabbítható, mely jelen szerződés véghatáridejét is meghosszabbítja.

A szerződés teljesítésének véghatárideje a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának időpontja, várhatóan 30.9.2020 napja, de legkésőbb a hatályos Támogatási Szerződés ütemezésének megfelelően, az abban foglalt opciós mennyiségekre is kiterjedően.

VII.2.2)Redenen voor de wijziging
Door de oorspronkelijke aannemer/concessiehouder te verrichten aanvullende werken, diensten of leveringen (artikel 43, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/23/EU, artikel 72, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/24/EU en artikel 89, lid 1, onder b), van Richtlijn 2014/25/EU)
Beschrijving van de economische of technische redenen en van het ongemak en de extra kosten die een verandering van contractant in de weg staan:

1.Megrendelő,mint beruházó a Tervező által készített kiviteli tervek alapján indikatív árajánlatokat kért a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás megindításához. A beérkezett ajánlatok alapján a Modern Városok Program keretében kötött Támogatói Okiratban rendelkezésre álló fedezet nem biztosítja a tervezett beruházás tejes körű megvalósítását, mely az indikatív ajánlat szerint 4 565 667 560 Ft. A Támogatói Okiratban rendelkezésre álló fedezet 3 426 998 000 Ft. Ebből adódóan Megrendelő a műszaki tartalom felülvizsgálata és ésszerűsítése mellett döntött,így a beruházás ütemekre bontottan valósítható meg.

Az ütemezéssel kapcsolatos előkészítések miatt a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás 2018. augusztusában indítható meg,ennek megfelelően a kivitelezés várhatóan 2018. novemberében indul meg. Az időjárási körülmények figyelembevételével Megrendelő a korábban tervezett 16 hónapos kivitelezési idő helyett 22 hónapban határozta meg a kivitelezésre rendelkezésre álló időszakot.

VII.2.3)Prijsverhogingen
Bijgewerkte totale opdrachtwaarde vóór de wijzigingen (rekening houdend met eventuele eerdere opdrachtwijzigingen en prijsaanpassingen en, in het geval van Richtlijn 2014/23/EU, de gemiddelde inflatie in de betrokken lidstaat)
Waarde zonder btw: 73 380 000.00 HUF
Totale opdrachtwaarde na doorvoering van de wijzigingen
Waarde zonder btw: 73 380 000.00 HUF