Diensten - 494877-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Mededingingsprocedure van gunning door onderhandelingen 

Frankrijk-Parijs: Diensten voor opleiding inzake veiligheid

2018/S 216-494877

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Présidence de la république
55 rue du Faubourg Saint-Honoré
Paris
75008
Frankrijk
E-mail: srhf.achats@elysee.fr
NUTS-code: FR101

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.elysee.fr

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Prestations de formation «Hygiène et sécurité» pour les agents de la présidence de la république

Referentienummer: 2018-019-00-00
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80550000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Accord-cadre à bons de commande pour la réalisation de prestations de formation «Hygiène et sécurité» pour les agents de la présidence de la république, en un lot unique, sans montant minimum et sans montant maximum.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 80 000.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80550000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: FR101
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Accord-cadre à bons de commande pour la réalisation de prestations de formation «Hygiène et sécurité» pour les agents de la présidence de la république, en un lot unique, sans montant minimum et sans montant maximum. Accord-cadre à bons de commande d'une durée d'un an reconductible tacitement 3 fois dans les mêmes termes.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Procedure met onderhandelingen
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2018-019-00-00
Benaming:

Prestations de formation «Hygiène et sécurité» pour les agents de la présidence de la république

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
17/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Apave parisienne SAS
39316827300026
17 rue Salneuve
Paris
75854
Frankrijk
NUTS-code: FR101

Internetadres: http://www.apave.com

V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 100 000.00 EUR
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 80 000.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Néant.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Tribunal administratif de Paris
7 rue de Jouy
Paris
75181
Frankrijk
Telefoon: +33 144594400
E-mail: greffe.ta-paris@juradm.fr
Fax: +33 144594646
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Greffe du tribunal administratif de Paris
7 rue de Jouy
Paris
75181
Frankrijk
Telefoon: +33 144594400
E-mail: greffe.ta-paris@juradm.fr
Fax: +33 144594646
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018