Diensten - 494878-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Duitsland-Merseburg: Reddingsdiensten

2018/S 216-494878

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Landkreis Saalekreis
Domplatz 9
Merseburg
06217
Duitsland
Contactpersoon: Kreisverwaltung Saalekreis/Vergabestelle, Frau Hoßbach
Telefoon: +49 3461-401144
E-mail: jana.hossbach@saalekreis.de
Fax: +49 3461-402061
NUTS-code: DEE0B

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.saalekreis.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Genehmigung (Konzession) zur Durchführung der Notfallrettung und der qualifizierten Patientenbeförderung

Referentienummer: VST-A-169/2017/Ho
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
75252000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Erteilung von 3 Genehmigungen (Konzessionen) nach §§ 12, 13 RettDG LSA zur Durchführung der Notfallrettung und qualifizierten Patientenbeförderung im Landkreis Saalekreis, Teilrettungsdienstbereich Merseburg-Querfurt

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

RWB I Merseburg und Umgebung und RWB I b Merseburg Süd und Umgebung

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75252000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEE0B
Voornaamste plaats van uitvoering:

Merseburg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gegenstand des Auswahlverfahrens zu Los 1 ist die Genehmigung (Konzession) zur Durchführung der Notfallrettung und der qualifizierten Patientenbeförderung in den Rettungswachenbereichen I Merseburg und Umgebung und I b Merseburg Süd und Umgebung.

Die von den Bereichen umfassten Orte ergeben sich aus der ab 1.1.2018 geltenden Satzung zum Rettungsdienstbereichsplan für den Teilrettungsdienstbereich Merseburg-Querfurt (siehe Verfahrensunterlagen).

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Es wird darauf hingewiesen, dass die Angaben unter Punkt V 2.4 fiktiv sind, da die tatsächlichen Preise zur Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen nicht veröffentlicht werden.

II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

RWB II Bad Dürrenberg und Umgebung

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75252000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEE0B
Voornaamste plaats van uitvoering:

Bad Dürrenberg

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gegenstand des Auswahlverfahrens zu Los 2 ist die Genehmigung (Konzession) zur Durchführung der Notfallrettung und der qualifizierten Patientenbeförderung im Rettungswachenbereich II Bad Dürrenberg und Umgebung.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

RWB VI Günthersdorf und Umgebung und RWB VI b Lochau und Umgebung

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
75252000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEE0B
Voornaamste plaats van uitvoering:

Günthersdorf und Lochau

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Gegenstand des Auswahlverfahrens zu Los 3 ist die Genehmigung (Konzession) zur Durchführung der Notfallrettung und der qualifizierten Patientenbeförderung in den Rettungswachenbereichen VI Günthersdorf und Umgebung und RWB VI b Lochau und Umgebung.

Die vom Bereich umfassten Orte ergeben sich aus der ab 1.1.2018 geltenden Satzung zum Rettungsdienstbereichsplan für den Teilrettungsdienstbereich Merseburg-Querfurt (siehe Verfahrensunterlagen).

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:

Auswahlverfahren gemäß Rettungsdienstgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (RettDG LSA) zur Erteilung von Genehmigungen (Konzessionen) zur Durchführung der Notfallrettung und qualifizierten Patientenbeförderung im Landkreis Saalekreis

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 179-367201
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: VST-A-169/2017/Ho
Perceel nr.: 1
Benaming:

RWB I Merseburg und Umgebung und RWB I b Merseburg Süd und Umgebung

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
30/08/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Deutsches Rotes Kreuz Kreisverband Merseburg-Querfurt e. V.
Querfurt
06268
Duitsland
NUTS-code: DEE0B
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: VST-A-169/2017/Ho
Perceel nr.: 2
Benaming:

RWB II Bad Dürrenberg und Umgebung

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Johanniter-Unfall-Hilfe e.V., RV Sachsen-Anhalt/Südost
Dessau-Roßlau
06847
Duitsland
NUTS-code: DEE01
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: VST-A-169/2017/Ho
Perceel nr.: 3
Benaming:

RWB VI Günthersdorf und Umgebung und RWB VI b Lochau und Umgebung

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
29/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Arbeiter-Samariter-Bund Regionalverband Halle/Bitterfeld e.V.
Halle an der Saale
06112
Duitsland
NUTS-code: DEE02
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Es wird darauf hingewiesen, dass die Angaben unter Punkt V 2.4 fiktiv sind, da die tatsächlichen Preise zur Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen nicht veröffentlicht werden.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018