Diensten - 494886-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet gespecificeerd 

Verenigd Koninkrijk-Exeter: Maatschappelijke en aanverwante diensten

2018/S 216-494886

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Devon County Council
UK
County Hall, The Annexe, Topsham Road
Exeter
EX2 4QD
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Mrs Becky Meaton
Telefoon: +44 1392383000
E-mail: becky.meaton@devon.gov.uk
NUTS-code: UKK43

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.devon.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.supplyingthesouthwest.ork.uk

I.1)Naam en adressen
Exeter City Council
UKK43
Exeter
EX1 1JN
Verenigd Koninkrijk
E-mail: customer.services@exeter.gov.uk
NUTS-code: UKK43

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.exeter.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.supplyingthesouthwest.org.uk

I.1)Naam en adressen
Mid Devon District Council
UKK43
Tiverton
EX16 6PP
Verenigd Koninkrijk
E-mail: customerfirst@middevon.gov.uk
NUTS-code: UKK43

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.middevon.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.supplyingthesouthwest.org.uk

I.1)Naam en adressen
North Devon Council
UKK43
Barnstaple
EX31 3NP
Verenigd Koninkrijk
E-mail: customerservices@northdevon.gov.uk
NUTS-code: UKK43

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://northdevon.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.supplyingthesouthwest.org.uk

I.1)Naam en adressen
South Hams District Council
UKK43
Totnes
TQ9 5NE
Verenigd Koninkrijk
E-mail: customer.services@southhams.gov.uk
NUTS-code: UKK43

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.southhams.gov.uk/

Adres van het kopersprofiel: http://www.supplyingthesouthwest.org.uk

I.1)Naam en adressen
Teignbridge District Council
UKK43
Newton Abbot
TQ12 4XX
Verenigd Koninkrijk
E-mail: info@teignbridge.gov.uk
NUTS-code: UKK43

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.teignbridge.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.supplyingthesouthwest.org.uk

I.1)Naam en adressen
Torridge District Council
UKK43
Bideford
EX39 2QG
Verenigd Koninkrijk
E-mail: customer.services@torridge.gov.uk
NUTS-code: UKK43

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.torridge.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.supplyingthesouthwest.org.uk

I.1)Naam en adressen
West Devon Borough Council
UKK43
Tavistock
PL19 0BZ
Verenigd Koninkrijk
E-mail: register@westdevon.gov.uk
NUTS-code: UKK43

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.westdevon.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.supplyingthesouthwest.org.uk

I.1)Naam en adressen
East Devon District Council
UKK43
Sidmouth
Verenigd Koninkrijk
E-mail: csc@eastdevon.gov.uk
NUTS-code: UKK43

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.eastdevon.gov.uk

Adres van het kopersprofiel: http://www.supplyingthesouthwest.org.uk

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

CP1608-18 Refugee Support Services

Referentienummer: DN306613
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85300000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Devon County Council is coordinating the resettlement in Devon of refugee families from the Middle East and North Africa under the UK government's vulnerable persons resettlement scheme and vulnerable children's resettlement scheme. This support will include:

— initial reception and integration casework support,

— English language provision for adults (ESOL),

— translation and interpreting, advice on access to services and entitlements, assessment and support for employability,

— development of self-reliance and social capital and other support to meet needs identified over time.

The term of support for each family is for 5 years from arrival, with per capita funding tapering over that term.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 585 000.00 GBP
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 1 Provision of Integration Casework in Wider Devon

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85300000
98000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKK4
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 1 Provision of Integration Casework in Wider Devon — this contract will be delivered by a single organisation or consortium which will deliver the Service across the administrative boundary of East Devon District Council, Exeter City Council, Mid Devon District Council, North Devon Council, South Hams District Council, Teignbridge District Council, Torridge District Council and West Devon Borough Council where Jobcentre and mainstream ESOL facilities are available within the council area or in Exeter.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 2 Provision of Integration Casework in Plymouth Job Centre Boundary

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85300000
98000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKK4
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 2 Provision of Integration Casework in Devon within Plymouth Job Centre Boundary — this contract will be delivered by a single organisation or consortium which will deliver the Service across the administrative boundary of South Hams and West Devon where the nearest accessible Jobcentre and mainstream ESOL facilities are in Plymouth.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 3 Provision of English for Speakers of Other Languages (ESOL) in Wider Devon

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKK4
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 3 Provision of English for Speakers of Other Languages (ESOL) in Wider Devon — this contract will be delivered by a single organisation or consortium which will deliver the Service across the administrative boundary of East Devon District Council, Exeter City Council, Mid Devon District Council, North Devon Council, South Hams District Council, Teignbridge District Council, Torridge District Council and West Devon Borough Council where Jobcentre and mainstream ESOL facilities are available within the council area or in Exeter.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Lot 4 Provision of English for Speakers of Other Languages (ESOL) within Plymouth Job Centre Boundary

Perceel nr.: 4
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKK4
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Lot 4 Provision of English for Speakers of Other Languages (ESOL) within Plymouth Job Centre Boundary — this contract will be delivered by a single organisation or consortium which will deliver the Service across the administrative boundary of South Hams and West Devon where the nearest accessible Jobcentre and mainstream ESOL facilities are in Plymouth.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 125-286326
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging
De aanbestedende dienst zal geen andere opdrachten gunnen op basis van de voornoemde vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Lot 1 Provision of Integration Casework in Wider Devon
Perceel nr.: 1
Benaming:

CP1608-18 Refugee Support Services

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Refugee Support Devon
Exeter Community Centre 17 St Davids Hill, Exeter
Exeter
EX4 3RG
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKK4
De contractant is een mkb-bedrijf
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 310 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 310 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Lot 2 Provision of Integration Casework in Plymouth Job Centre Boundary
Perceel nr.: 2
Benaming:

Lot 2 Provision of Integration Casework in Plymouth Job Centre Boundary

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Students and Refugees Together
UK
Unit 4 HQ Building, 237 Union Street, Plymouth,
Plymouth
PL1 3HQ
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKK4
De contractant is een mkb-bedrijf
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 40 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 40 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Lot 3 Provision of English for Speakers of Other Languages (ESOL) in Wider Devon
Perceel nr.: 3
Benaming:

Lot 3 Provision of English for Speakers of Other Languages (ESOL) in Wider Devon

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
V.2.3)Naam en adres van de contractant
St Sidwell’s Centre
St Sidwell’s Centre, Sidwell Street, Exeter
Exeter
EX4 6NN
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKK4
De contractant is een mkb-bedrijf
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 205 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 205 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: Lot 4 Provision of English for Speakers of Other Languages (ESOL) within Plymouth Job Centre
Perceel nr.: 4
Benaming:

Lot 4 Provision of English for Speakers of Other Languages (ESOL) within Plymouth Job Centre Boundary

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 1
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Open Doors International Language School
UK
28 Woodland Terrace Lane, Greenbank, Plymouth
Plymouth
PL4 8QL
Verenigd Koninkrijk
NUTS-code: UKK4
De contractant is een mkb-bedrijf
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 000.00 GBP
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 30 000.00 GBP
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018