Diensten - 494893-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Verenigd Koninkrijk-Gillingham: Gezondheidsdiensten

2018/S 216-494893

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
NHS Medway CCG
na
50 Pembroke Court, Pembroke Chatham Maritime
Gillingham
ME4 4EL
Verenigd Koninkrijk
Contactpersoon: Gill Prior
Telefoon: +44 7887631030
E-mail: gill.prior@nhs.net
NUTS-code: UKJ4

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.ardengemcsu.nhs.uk/

Adres van het kopersprofiel: https://uk.eu-supply.com/login.asp?B=agcsu

I.1)Naam en adressen
NHS Medway CCG
50 Pembroke Court, Pembroke Chatham Maritime
Gillingham
ME4 4EL
Verenigd Koninkrijk
E-mail: medwayccg@nhs.net
NUTS-code: UKJ4

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.medwayccg.nhs.uk/

I.1)Naam en adressen
NHS Swale CCG
Bramblefield Clinit, Grovehurst Road Kemsley
Sittingbourne
ME10 1ST
Verenigd Koninkrijk
E-mail: swale.ccg@nhs.net
NUTS-code: UKJ4

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.swaleccg.nhs.uk/

I.1)Naam en adressen
NHS Dartford Gravesham and Swanley CCG
2nd Floor Gravesham Civic Centre, Windmill Street
Gravesend
DA12 1AU
Verenigd Koninkrijk
E-mail: dgs.ccg@nhs.net
NUTS-code: UKJ4

Internetadres(sen):

Hoofdadres: https://www.dartfordgraveshamswanleyccg.nhs.uk/

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=25983&B=OGC
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://uk.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=25983&B=OGC
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Publiekrechtelijke instelling
I.5)Hoofdactiviteit
Gezondheid

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

North Kent Dermatoloy

Referentienummer: M/P/2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
85100000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

The North Kent CCG's require a provider to deliver a consultant led (but not exclusively consultant delivered) Level 4 service supported by a multi-disciplinary team which will manage a range of Dermatological conditions.

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 17 500 000.00 GBP
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
85100000
85121282
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: UKJ4
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The provider will be expect to deliver a “one stop” service model (where appropriate) which offers timely access to diagnostics and treatment; discharging patients back to their own GP for ongoing management or onward referring where necessary in line with local pathways and guidance.

II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 17 500 000.00 GBP
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Looptijd in maanden: 60
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:
III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 03/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Arden and GEM Commissioning Support Unit
Derby
Verenigd Koninkrijk
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
Arden and GEM Commissioning Support Unit
Derby
Verenigd Koninkrijk
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Arden and GEM Commissioning Support Unit
Derby
Verenigd Koninkrijk
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018