Diensten - 494894-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet gespecificeerd 

Zweden-Borås: Volwasseneneducatie en andere vormen van onderwijs

2018/S 216-494894

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een gegunde opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Borås kommun
212000-1561
Kungsgatan 57
Borås
501 80
Zweden
Contactpersoon: Anna Hakopjan
E-mail: anna.hakopjan@boras.se
NUTS-code: SE232

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.boras.se

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Gymnasial vuxenutbildning - yrkesutbildningar

Referentienummer: Dnr 2017/IN0092
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
80400000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Borås Stad inbjuder anbudsgivare till anbudsgivning i upphandlingen av gymnasial vuxenutbildning, yrkesutbildningar.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 20 000 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
80530000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE232
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Borås Stad inbjuder anbudsgivare till anbudsgivning i upphandlingen av gymnasial vuxenutbildning, yrkesutbildningar.

II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 047-103985
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/05/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 11
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Kompetensutvecklingsinstitutet Sverige AB
556355-7395
GÖTEBORG
40317
Zweden
E-mail: marie.palmgren@kui.se
NUTS-code: SE232

Internetadres: http://www.kui.se

V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 900 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/05/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 11
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Movant AB
556526-5005
GÖTEBORG
40317
Zweden
E-mail: johan.melen@movant.se
NUTS-code: SE232
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 900 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/05/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 11
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Folkuniversitetet Stiftelsen Kursverksamheten Vid Göteborgs Universitet
857200-6313
GÖTEBORG
40317
Zweden
E-mail: elisabeth.andreasson@folkuniversitetet.se
NUTS-code: SE232

Internetadres: http://www.folkuniversitetet.se

V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 900 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/05/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 11
V.2.3)Naam en adres van de contractant
MedLearn AB
556468-6821
STOCKHOLM
111 34
Zweden
E-mail: anbud@iris.se
NUTS-code: SE232
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 900 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/05/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 11
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Hermods Aktiebolag
556044-0017
STOCKHOLM
11137
Zweden
E-mail: maria.palm@hermods.se
NUTS-code: SE232

Internetadres: http://www.hermods.se

V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 900 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/05/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 11
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Lernia Utbildning Aktiebolag
556467-3381
STOCKHOLM
11191
Zweden
E-mail: hans.johnsen@lernia.se
NUTS-code: SE232

Internetadres: http://www.lernia.se

V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 900 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/05/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 11
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Jensen Education School AB
556560-6208
STOCKHOLM
10061
Zweden
E-mail: leif.glava@jenseneducation.se
NUTS-code: SE232

Internetadres: http://www.jenseneducation.se

V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 900 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/05/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 11
V.2.3)Naam en adres van de contractant
ASTAR AB
556614-8093
UMEÅ
90328
Zweden
E-mail: anders.livner@astar.se
NUTS-code: SE232

Internetadres: http://www.astar.se

V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 900 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/05/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 11
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Västra Götalandsregionen
232100-0131
VÄNERSBORG
46280
Zweden
E-mail: jan.anderson@vgregion.se
NUTS-code: SE232

Internetadres: http://www.vgregion.se

V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 2 900 000.00 SEK
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten i Jönköping
Jönköping
Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018