Diensten - 494907-2018

09/11/2018    S216    - - Diensten - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 

Hongarije-Jászberény: Cateringdiensten

2018/S 216-494907

Sociale en andere specifieke diensten – overheidsopdrachten

Aankondiging van een opdracht

Diensten

Legal Basis:

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Jászberény Városi Önkormányzat
EKRSZ_17182803
Lehel Vezér tér 18.
Jászberény
5100
Hongarije
Contactpersoon: Hegyi István
Telefoon: +36 57505785
E-mail: hegyi.istvan@jaszbereny.hu
Fax: +36 57505713
NUTS-code: HU322

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.jaszbereny.hu

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000811132018/reszletek
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000811132018/reszletek
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Közétkeztetési szolgáltatás nyújtása

Referentienummer: EKR000811132018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
55520000
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

Jászberény közigazgatási területén közétkeztetés bizt-a a hatályos jogszab-oknak és egyéb vonatkozó szab-nak megfelelően felújítási kötelezettséggel, az alábbi intézményekben:

Fürkész Óvoda (5100 Jászberény, Kossuth u. 116.)

Gézengúz Óvoda (5100 Jászberény, Mártírok u. 5.)

Hétszínvirág Óvoda (5100 Portelek, Fő u. 22.)

Kuckó Óvoda (5100 Jászb., Báthori u. 37.)

Sün Sámuel Óvoda (5100 Jászb., Lajosmizse u. 1.)

Szivárvány Óvoda (5100 Jászb., Szt. István krt. 18.)

Zengő Óvoda (5100 Jászb., Kiss E. u. 12.)

Központi Óvoda (5100 Jászb., Bajcsy Zs. u. 10.)

Jászsági Apponyi A. Ált. Isk. és Alapfokú Műv. Isk. (5100 Jászb., Bajcsy u. 1.)

Jászsági Ált. Isk. Bercsényi M. Ált. Isk. Tagintézménye (5100 Jászb., Bercsényi út 9–13.)

Jászsági Ált. Isk. Székely M. Ált. Isk. Tagintézménye (5100 Jászb., Lehel vezér tér 6.)

Szent István Körúti Egységes Gyógyped. Int. (5100 Jászb., Szt István krt. 22.)

Lehel Vezér Gimn. (5100 Jászb., Szentháromság tér 1.)

Szent István Sport Ált. Isk. és Gimn. (5100 Jászb., Rákóczi út 53.)

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
55520000
55300000
55510000
55523000
55524000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: HU322
Voornaamste plaats van uitvoering:

Jászberény város közigazgatási területe

VI.3.) folyt: Ajánlati kötöttség időtartama: az ajánlattételi határidő lejártától számított 30 nap.

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Jászberény város közigazgatási területén közétkeztetés biztosítása a hatályos jogszabályoknak megfelelően az előírt felújítások elvégzésével, az alábbi intézményekben:

Ellátandó intézmény/napi adagszámok (db):

I. Iskolák:

I.1. Jászsági Apponyi Albert Ált. Isk. és Alapfokú Művészeti Isk. (Cím: 5100 Jászberény, Bajcsy u. 1.)

Étkeztetési szolgáltatás:

— Napi háromszori étkezés

— Étkezési napok száma: 185 nap/tanév

— Étkezéssel érintett napok: tanítási napok

— Tanulói étkezések mennyisége:

Tízórai (adag/nap) 240 fő

Ebéd (adag/nap) 284 fő

Uzsonna (adag/nap) 240 fő

— Ételkiszállítás helyszíne: 5100 Jászberény Bajcsy u.1.

I.2. Jászsági Ált. Isk. Bercsényi Miklós Ált. Iskolai Tagintézménye (cím: 5100 Jászberény, Bercsényi út 9–13.)

Étkeztetési szolgáltatás:

— Napi háromszori étkezés

— Étkezési napok száma: 185 nap/tanév

— Étkezéssel érintett napok: tanítási napok

— Tanulói étkezések mennyisége:

Tízórai (adag/nap) 194 fő

Ebéd (adag/nap) 311 fő

Uzsonna (adag/nap) 125 fő

— Ételkiszállítás helyszíne: 5100 Jászberény, Bercsényi út 9–13.

1.3 Jászsági Ált. Isk. Székely Mihály Ált. Isk. Tagintézménye (cím: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 6.)

Étkeztetési szolgáltatás:

— Napi háromszori étkezés

— Étkezési napok száma: 185 nap/tanév

— Étkezéssel érintett napok: tanítási napok

— Tanulói étkezések mennyisége:

Tízórai (adag/nap) 111 fő

Ebéd (adag/nap) 153 fő

Uzsonna (adag/nap) 66 fő

— Ételkiszállítás helyszíne: 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 6.

1.4. Szent István Körúti Egységes Gyógypedagógiai Intézet (Cím: 5100 Jászberény, Szent István körút 22.)

Étkeztetési szolgáltatás:

— Napi háromszori étkezés

— Étkezési napok száma: 185 nap/tanév

— Étkezéssel érintett napok: tanítási napok

— Tanulói étkezések mennyisége:

Tízórai (adag/nap) 121 fő

Ebéd (adag/nap) 127 fő

Uzsonna (adag/nap) 97 fő

— Ételkiszállítás helyszíne: 5100 Jászberény Szent István körút 22.

1.5. Szent István Sport Ált. Isk. És Gimnázium (Cím: 5100 Jászberény, Rákóczi út 53.)

Étkeztetési szolgáltatás:

— Napi háromszori étkezés

— Étkezési napok száma: 185 nap/tanév

— Étkezéssel érintett napok: tanítási napok

— Tanulói étkezések mennyisége:

Tízórai (adag/nap) 142 fő

Ebéd (adag/nap) 337 fő

Uzsonna (adag/nap) 142 fő

— Ételkiszállítás helyszíne: 5100 Jászberény, Rákóczi út 53.

1.6. Lehel Vezér Gimnázium: 5100 Jászberény, Szentháromság tér 1.

Étkeztetési szolgáltatás:

— Napi egyszeri étkezés

— Étkezési napok száma: 185 nap/tanév

— Étkezéssel érintett napok: tanítási napok

— Tanulói étkezések mennyisége:

Ebéd (adag/nap) 53 fő

— Ételkiszállítás helyszíne: 5100 Jászberény Bajcsy u. 1.

II. Óvodák

Étkeztetési szolgáltatás:

— Napi háromszori étkezés

— Étkezési napok száma: 220 nap/tanév

— Étkezéssel érintett napok: nevelési napok

— Gyermek étkezések mennyisége:

Tízórai (adag/nap) 636 fő

Ebéd (adag/nap) 636 fő

Uzsonna (adag/nap) 636 fő

— Ételkiszállítási helyszínek:

Fürkész Óvoda – Jászberény, Kossuth u. 116.

Gézengúz Óvoda – Jászberény, Mártírok u. 5.

Hétszínvirág Óvoda – Portelek, Fő u. 22.

Kuckó Óvoda – Jászberény, Báthori u. 37.

Sün Sámuel Óvoda – Jászberény, Lajosmizse u. 1.

Szivárvány Óvoda – Jászberény, Szt. István krt. 18.

Zengő Óvoda – Jászberény, Kiss E. u. 12.

Központi Óvoda – Jászberény, Bajcsy – Zs. u. 10.

Minden intézménynél a megrendelést a teljesítést megelőző nap 10.00 óráig kell elküldeni. Diétás étkezés biztosítása minden intézményben.

Nyertes Ajánlattevő (AT) feladatát képezi a Jászberényi Ált. Isk. Székely Mihály Ált. Isk. Tagintézménye Petőfi u 3. alatt található tálaló konyha felújítása 31.8.2019-i határidővel a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével. A beruházásra vonatkozó részletes információkat – terjedelmi okok miatt – a dokumentáció tartalmazza.

A szolgáltatás jogszabályoknak és a szerződés rendelkezéseinek maradéktalanul megfelelő ellátása Vállalkozó feladata és felelőssége, ezért az eszközszükséglettel kapcsolatban általános követelmény mindazon – rendelkezésre nem álló – eszközök biztosítása, melyek a jogszabály- és szerződésszerű teljesítéshez szükségesek.

II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht of van de raamovereenkomst
Looptijd in maanden: 60
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

A II.2.4) pontban meghatározott adagszámok (létszám) és nevelési napok a 2018/2019. nevelési évre vonatkoznak. A Felek közötti elszámolás alapja az adott időszak élelmezési napjain a ténylegesen megrendelt és leszállított mennyiség (adagszám). Az ellátást az érintett intézmények mindenkori létszámának megfelelően kell biztosítani.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

A szabályok és kritériumok felsorolása és rövid ismertetése: Nem lehet AT, alvállk., és alkalmasság igazolásában résztv. gazd. szereplő (KAP.NYÚJT.), akivel szemben a Kbt. 62.§ (1) bek g)-k), m) és q) pontjában foglalt kizáró okok fennállnak.

AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót, KAP.NYÚJTÓT, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik vagy a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. AT-nek az ajánlatban a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. (KR) 17.§ (1)bek. szerint egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, a Kbt. 62.§ (1)bek. k)pont kb)pontját a 8. § i) pont ib) alpont és a 10.§ g)pont gb)alpont szerint kell igazolnia. Az alvállk. és KAP.NYÚJTÓ vonatkozásában az AT nyilatkozatot nyújt be, hogy az érintettek vonatkozásában nem állnak fenn a kizáró okok. Igazolásként a felhívás VI.5) pont szerinti feladásának napjánál régebbi keltezésű nyil(ok) is benyújthatóak. Igazolási mód részletesen KR 1. és 17. §.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.1)Inlichtingen over een bepaalde beroepsgroep
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

AK nem fizet előleget. Az ellenszolgáltatás teljesítése a Kbt. 135.§(1), (5)-(6) bek. és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint.

A szerződést megerősítő mellékkötelezettségek: késedelmi kötbér, hibás teljesítési kötbér, meghiúsulási kötbér.

A további információt az ajánlati dok. és szerződéstervezet tartalmaz.

V.1.11) pont folytatása (értékelési részszempontok):

2. A szolgáltatás dietetikai szempontból való megfelelőségi foka (mintaétlap) súly: 24

2.1. óvodás (4-6 éves) korcsoport mintaétlapjának megfelelőségi foka súly: 8

2.2. ált. iskolás (7-10 éves) korcsoport mintaétlapjának megfelelőségi foka súly: 8

2.3. ált. iskolás (11-14 éves) korcsoport mintaétlapjának megfelelőségi foka súly: 8

3. Étrend változatosságának mértéke súly: 5

AK a részekre történő ajánlattételt kizárja, mert nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, a hatékony, összehangolt munkavégzéssel. A beszerzési igény egységesítése a szolgáltatási volumen nagyságára tekintettel kedvezőbb ajánlatokat eredményez.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Procedurevorm
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.10)Bepaling van de nationale voorschriften die van toepassing zijn op de procedure:
IV.1.11)Hoofdkenmerken van de gunningsprocedure:

AT-k érvényes ajánlatai a Kbt. 76.§ (2) bek. c) pont szerint kerülnek értékelésre.

Az ajánlatok értékelésekor adható pontszám valamennyi értékelési szempont esetében: 0-100. Az értékelési módszer részletes leírását – terjedelmi korlátok miatt – a dokumentáció tartalmazza.

Értékelési részszempontok:

1. .Nettó egységár (Ft) súly: 71

1.1. Előállítási díj (számított érték) (Ft) súly: 68

1.2. Diétás étkezés felára (%) súly: 3

VI.3) folyt: 19. Többváltozatú (alternatív) ajánlat nem tehető.

IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen / Termijn voor de ontvangst van blijken van belangstelling
Datum: 03/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Hongaars

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:

18. Alkalmatlan a szerz. teljesítésre AT, ha

P/1 az eljárást indító felhívás feladásától (ld. felhívás VI.5. pont) visszafelé számított három üzleti évre saját vagy jogelődje számviteli törvény szerinti beszámolója szerint az üzemi (üzleti) eredménye az utolsó három lezárt üzleti évben egynél több évben negatív volt.

A KR 19. § (2) bek. esetben (ha AT azért nem rendelkezik beszámolóval az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését) AT alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (közétkeztetési szolgáltatások nyújtásából) származó – árbevétele nem éri el összesen a nettó 300 000 000 Ft-ot.

P/2 az eljárást indító felhívás feladásától visszafelé számított kettő, mérleg fordulónappal lezárt üzleti évben az ált. forg. adó nélkül számított közbeszerzés tárgya szerinti (közétkeztetési szolgáltatások nyújtásából származó) árbevétele a vizsgált években összesen nem éri el a 900 000 000 HUF-ot. Amennyiben AT, közös AT-k AK által előírt teljes időszak kezdete után kezdte meg működését, AK akkor tekinti alkalmasnak, ha a működési ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (közétkeztetési szolgáltatások nyújtásából) származó árbevétele elérte a nettó 300 000 000 Ft-t.

M.1 nem rendelkezik az eljárást indító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben legalább 12 hónapon keresztül folyamatosan teljesített

M.1.1. legfeljebb összesen 3 db megrendelőtől származó, összesen legalább nettó 400 000 000 Ft összegű nevelési és oktatási intézmények részére végzett közétkeztetési szolgáltatások jogszabály- és szerződésszerű elvégzését igazoló referenciával, amelyek közül legalább 1 db legalább nettó 15 000 000 Ft összegű közétkeztetési fejlesztés (közétkeztetési szolgáltatáshoz kapcsolódó építészeti, épületgépészeti, konyhatechnológia felújítás) jogszabály- és szerződésszerű elvégzését is magában foglalta.

M.1.2. legfeljebb összesen 2 db megrendelőtől származó, legalább az alábbi adagszámokat magában foglaló: 4-6 év korcsoport ebéd: 475 adag/nap, és 7-14 év korcsoport ebéd: 865 adag/nap; és 15-18 év korcsoport ebéd: 60 adag/nap elkészítését és legalább 10 szállítási, illetve tálalópont ellátását magában foglaló nevelési és oktatási intézmények részére jogszabály- és szerződésszerűen végzett közétkeztetési szolgáltatások nyújtására vonatkozó referenciával;

M.2 nem rendelkezik az ajánlattételi határidő lejártakor érvényes:

M.2.1-2.4. pontoknál étkezési / közétkeztetési alkalmazási területre vonatkozó nevezett MSZ vagy egyenértékű tanúsítvánnyal, vagy a leírt intézkedés részletes leírásával:

M.2.1. MSZ EN ISO 9001:2015 tan., ill. nem csatolja a minőségbiztosítás megvalósítása érdekében tett intézked., és

M.2.2. MSZ EN ISO 22000:2005 tan., ill. nem csatolja élelmiszer biztonság megvalósítása érdekében tett intézked., és

M.2.3 MSZ EN ISO 14001:2015 tan., ill. nem csatolja a környezetvédelmi követelmények megvalósítása érdekében tett intézked., és

M.2.4. MSZ 28001:2008 (BS OHSAS 18001:2007) tan., vagy egyenértékű tanúsítvánnyal, ill. nem csatolja a munkahelyi egészségvédelem és biztonság megvalósítása érdekében tett intézked.,és

M.2.5. a HACCP vagy egyenértékű minőségbiztosítási rendszer meglétéről szóló tanúsítvánnyal, ill. nem csatolja az egyenértékű minőségbiztosítási intézkedéseinek részletes leírását.

M.3 nem rendelkezik:

M.3.1. min. 1 fő szakács képzettségű, legalább 72 hónap gyermekétkeztetési gyakorlattal rendelkező, és

M.3.2. min. 1 fő diétás szakács szakképzettségű, legalább 60 hónap gyermekétkeztetési gyakorlattal rendelkező, és

M.3.3. min. 1 fő 60 hónap szakmai gyakorlattal (élelmezésvezetői munkakörben végzett tevékenység) rendelkező élelmezésvezető képzettségű SZAKEMBERREL. A szakmai gyak. időtartama a végzettség megszerzésétől max. a jelen felhívás feladási napjáig terjedhet. Alkalmasság igazol:

P/1. A KR 19.§(1)bek. b)pont, P/2. KR 19.§(1)bek. c)pont, M/1 KR 21.§(3)bek. a)pont és 23.§, M/2. KR. 21.§(3)bek. c)pont és 24.§(3)bek., M/3 KR 21.§(3)bek b)pont szerint.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint

1. AK felhívja a figyelmet, hogy az EU Hivatalos Lap karakterkorlátozása miatt, nem tudja az egyéb információk teljes tartalmát, részeként az ajánlatban csatolandó dokumentumok teljes körét rögzíteni, ezért azt részletesen az ajánlati dokumentáció tartalmazza.

2. A P1., P2., M1. M2. és M3. alkalmassági köv-ek a KR-ben és a Kbt. 187.§ (2) bek. r) pontja alapján a Közbeszerzési Hatóság „Minősítési szempontok a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételhez” tájékoztatójában rögzítetteknél szigorúbb alkalmassági követelményt tartalmaznak.

3. AK az ajánlattételt biztosíték nyújtásához köti, amit AT-nek az ajánlata benyújtásával egyidejűleg kell AK rendelkezésére bocsátani 10 000 000 HUF értékben a Kbt. 54.§ (2)bek. szerint.A részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza. AK fizetési számlájára történő befizetés átutalással teljesíthető AK MKB Bank Zrt.-nél vezetett 10300002-10697900-49020014 sz. számlájára. A befiz. ig. módja: átutalást igazoló bizonylat egyszerű másolata, vagy a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezességi, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvényi formájában nyújtandó ajánlati biztosíték esetében az eredeti okmány az ajánlathoz csatolandó.

4. AK kizárja azt az AT-t, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani.

5. Az ajánlati dokumentáció AK által a Kbt. 57.§ (1) bek. alapján a felhívás közzétételének napjától rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumok gyűjtőneve, ajánlati dokumentáció/dokumentáció elnevezés az AK által a felhívás közzétételének napjától rendelkezésre bocsátott közbeszerzési dokumentumokat jelöli.

6. A Kbt. 57.§ (2) bek. alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább 1 AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi határidő lejártáig. A dokumentáció az EKR-ben érhető el, az EKR-be történő regisztrációt és az eljárásra történő érdeklődés küldését követően.

7. AK a Kbt. 35.§ (8)-(9) bek-ben foglaltakra tekintettel nem írja elő és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.

8. Helyszíni bejárás: 23.11.2018-án 10:00-kor. A találkozás helye: Jászberényi Ált. Isk. Székely Mihály Ált. Isk. Tagintézménye, Petőfi u 3.

9. A Pontkiosztás módszere: arányosítás. Ajánlatkérő a Közbeszerzési Hatóság Útmutatójának 1. sz. melléklet A)1.bb). képletét alkalmazza az egyenesen arányos (al)szempontok tekintetében, és 1. sz. melléklet A)1.ba). képletét a fordítottan arányos (al)szempontoknál. 1. ért. szempont fordított arányosság, 2. és 3. egyenes arányosság szerint.

10. AT szakmai ajánlata részeként köteles benyújtani a középiskolás (15-18 éves) korcsoport étlapja hatályos 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet a közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásainak megfelelő mintaétlapot. A középiskolás (15-18 éves) korcsoport mintaétlapja nem kerül értékelésre. AK érvénytelennek nyilvánítja AT ajánlatát, ha az általa benyújtott középiskolás (15-18 éves) korcsoport mintaétlapja nem felel meg a hatályos jogszabályi előírásoknak.

11. A szerződés tekintetében, amennyiben Felek egyike sem jelzi a 60 hónap vége előtt 90 nappal felmondási szándékát, akkor a szerződés automatikusan 60 hónappal meghosszabbodik.

12. AT-i nyilatkozatot kell csatolni a Kbt. 66.§ (2), (4) és (6) bek-nek, illetve a 67.§ (4) bek-nek megfelelően.

13. Alkalmazásra kerül a Kbt. 69.§ (11)bek., 53.§ (5)bek. és 131.§ (4) bek.

14. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2)bek. e)pontját.

15. Folyamatban lévő vált. bejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott vált. bejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, illetve ha nincs ilyen folyamatban, a nemleges nyilatkozatot is.

16. Bontás helye: www.ekr.gov.hu (EKR) Bontás idő: 424/2017 Korm. rendelet 15. § (2) bek. szerint.

17. Felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó: Máthé Márk (FAKSZ lajstromsz:OO647)

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Riadó u. 5.
Budapest
1026
Hongarije
Telefoon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018