Werken - 494919-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Ierland-Cork: Bouwen van rioolwaterpompstation

2018/S 216-494919

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Irish Water
IE3191327JH
Tender Administration, PO Box 900, Webworks, Eglinton Street, Ervia
Cork
Co.Cork
Ierland
Contactpersoon: Tender Admin
Telefoon: +353 214239206
E-mail: tenders@ervia.ie
NUTS-code: IE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.ervia.ie

Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/129496

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: www.etenders.gov.ie
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend via elektronische weg op: www.etenders.gov.ie
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Greater Dublin Drainage Project – Marine Outfall DB Contract

Referentienummer: 18/088
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45232424
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Scope of Works includes for the design, build, testing and commissioning of the following•Approximately 2 km length of 2 000 mm internal diameter outfall pipeline, installed using tunneling methods and passing beneath Baldoyle Bay to Velvet Strand:

— approximately 4 km length of 2 000 mm internal diameter outfall pipeline, installed using dredging methods from Velvet Strand to approximately 1 km North East of Irelands Eye,

— outfall diffuser,

— dredge crossing/protection works of existing fibre optic cable including interface with utility owner,

— interface between the tunnel and marine sections,

— interface and connection with terrestrial outfall contract at Baldoyle Bay,

— shafts construction compounds, access routes, chambers, and ancillary works as required,

— designs, as-builts and updated models using BIM as required,

— carrying out roles of Designer, Project Supervisor Design Process, Project Supervisor Construction Stage and Contractor as per the Safety, Health and Welfare at Work (Construction) Regulations 2013.

II.1.5)Geraamde totale waarde
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44161410
45221247
45231300
45232440
45244000
45244100
71322000
71322200
71332000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Co Dublin

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

The Marine Outfall is the subject of this competition and will be constructed utilising a Design and Build (DB) Contract.

The Scope of Works includes for the design, build, testing and commissioning of the following:-

— approximately 2 km length of 2 000 mm internal diameter outfall pipeline, installed using tunneling methods and passing beneath Baldoyle Bay to Velvet Strand,

— approximately 4 km length of 2 000 mm internal diameter outfall pipeline, installed using dredging methods from Velvet Strand to approximately 1 km North East of Ireland’s Eye,

— outfall diffuser,

— Dredge crossing/protection works of existing fibre optic cable including interface with Utility Owner,

— interface between the tunnel and marine sections,

— interface and connection with terrestrial outfall contract at Baldoyle Bay,

— shafts, construction compounds, access routes, chambers, and ancillary works as required,

— designs, as-builts and updated models using BIM as required,

— carrying out roles of Designer, Project Supervisor Design Process, Project Supervisor Construction Stage and Contractor as per the Safety, Health and Welfare at Work (Construction) Regulations 2013.

The information provided herein is preliminary only and will be superseded by the Invitation to Tender (ITT). Such information is offered in good faith for the guidance of Applicants, but no warranty or representation is given as to the accuracy or completeness of any of it, and the Contracting Entity and its advisers shall not be under any liability for any error, misstatement or omission. None of the information shall constitute a contract or part of a contract. The Contracting Entity does not make any guarantee in regard to any contract award and/or the volume or value of works to be procured and reserves the right not to follow up this PQQ in any way, and no expense incurred by any person in responding to this PQQ will be reimbursed.

II.2.5)Gunningscriteria
De prijs is niet het enige gunningscriterium en alle criteria worden enkel vermeld in de aanbestedingsdocumenten
II.2.6)Geraamde waarde
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 30
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 5
Objectieve criteria voor de beperking van het aantal gegadigden:

Maximum of five (5) Applicants will be invited to tender, subject to receipt of satisfactory PQQ Responses and subject to meeting noted requirements.

II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

You must submit through the etenders system before the deadline. The submission deadline is strict and no submissions will be possible after the date and time specified in the PQQ documents. Please note that all tenders are electronic, as such no paper copies will be accepted or read. Please submit via the eTenders system not later than 12:00 local time Wednesday 13.3.2019.

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Refer to tender documents.

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Selectiecriteria zoals vermeld in de aanbestedingsstukken
III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
Lijst en beknopte beschrijving van de regels en criteria:

Refer to tender documents.

III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:
III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:
III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:

Requests to participate may be submitted by single entities or by groups of service providers. A group will not be required to convert into a specific legal form in order to submit a request to participate, but may if the Contracting Entity considers it necessary to ensure that the contract is carried out to its satisfaction, be required to do so prior to award of the contract. The Contracting Entity also reserves the right to contract with each member of the group on the basis of joint and several liability, or with one member of the group as a main contractor with a number of sub-contractors or on any other basis as the Contracting Entity considers appropriate.

III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Refer to tender documents.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 149-342854
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 13/03/2019
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Engels, Iers
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
Elektronische facturering wordt aanvaard
Er wordt gebruikgemaakt van elektronische betalingen
VI.3)Nadere inlichtingen:

You must submit through the eTenders system before the deadline. The submission deadline is strict and no submissions will be possible after the date and time specified in the PQQ documents. Please note that all tenders are electronic, as such NO paper copies will be accepted or read. Please submit via the eTenders system not later than 12:00 local time Wednesday 13.3.2019.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
The High Court
High Court Central Office, Four Courts, Inns Quay
Dublin
Ierland
Telefoon: +353 18886000
E-mail: highcourtcentraloffice@courts.ie

Internetadres: http://www.courts.ie

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Please refer to Statutory Instrument 131 of 2010, European Communities (Award of Contracts by Utility Undertaking) (Review Procedures) Regulations 2010 (and in particular Regulation 7 and 10(2)).

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018