Werken - 494921-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Openbare procedure 

Polen-Niepołomice: Bouwen van afvalwaterbehandelingsinstallatie

2018/S 216-494921

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
"Wodociągi Niepołomice" spółka z o.o.
ul. Droga Królewska 27
Niepołomice
32-005
Polen
Contactpersoon: Monika Sendor
Telefoon: +48 122812423
E-mail: zamowienia@wodociagi-niepolomice.pl
Fax: +48 122812423
NUTS-code: PL214

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.wodociagi-niepolomice.pl

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Water

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Budowa oczyszczalni ścieków Podłęże - Zachód tj. część 2 zadania nr 1 "Oczyszczalnie ścieków" realizowanego w ramach projektu "Rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Niepołomice"

Referentienummer: ZP.WN.271.5.2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45252127
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych dla Zadania 1, część 2, "Budowa oczyszczalni ścieków Podłęże - Zachód" na dz. nr 129/4

W miejscowości Podłęże, wraz z dostawą i montażem urządzeń i wyposażenia oczyszczalni, budową rurociągu tłocznego odprowadzającego ścieki oczyszczone wraz

Z wylotem do rzeki Podłężanki na dz. nr 129/4, 120/3, 118/2, 119/4, 12/3, 13, 1145/9, 1145/7, 11/5, 1147/10, 1147/9, 1147/12, 1147/11, 58, 1221, zasilaniem energetycznym na dz. nr 129/4, 129/5, 316/1, 536/12, 536/13 instalacją fotowoltaiczną oraz z rozruchem technologicznym oczyszczalni ścieków.

W ramach przedsięwzięcia Inwestor planuje budowę oczyszczalni ścieków

O przepustowości:

Qśr = 2 000 m3/d (przystosowaną do rozbudowy do Qśr = 3 000 m3/d),

Qmax = 2 600 m3/d

Ze względu na ograniczoną ilość znaków Zamawiający szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagań zawarł w PFU oraz pozostałych dokumentach na stronie pod adresem: www.wodociagi-niepolomice.pl

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 19 584 400.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45252200
71320000
45231300
45000000
45232423
45232410
45255600
45232400
45232460
45111200
45223200
45232152
45232421
45233140
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: PL214
Voornaamste plaats van uitvoering:

Miejscowość Podłęże na terenie gminy Niepołomice

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych dla Zadania 1, część 2, "Budowa oczyszczalni ścieków Podłęże - Zachód" na dz. nr 129/4

W miejscowości Podłęże, wraz z dostawą i montażem urządzeń i wyposażenia oczyszczalni, budową rurociągu tłocznego odprowadzającego ścieki oczyszczone wraz

Z wylotem do rzeki Podłężanki na dz. nr 129/4, 120/3, 118/2, 119/4, 12/3, 13, 1145/9, 1145/7, 11/5, 1147/10, 1147/9, 1147/12, 1147/11, 58, 1221, zasilaniem energetycznym na dz. nr 129/4, 129/5, 316/1, 536/12, 536/13 instalacją fotowoltaiczną oraz z rozruchem technologicznym oczyszczalni ścieków.

W ramach przedsięwzięcia Inwestor planuje budowę oczyszczalni ścieków

O przepustowości:

Qśr = 2 000 m3/d (przystosowaną do rozbudowy do Qśr = 3 000 m3/d),

Qmax = 2 600 m3/d

Przed przystąpieniem do realizacji robót budowlanych należy sporządzić i uzgodnić

Z Zamawiającym treść dokumentacji projektowej. Zakres rzeczowy dokumentacji projektowej obejmuje:

1. kompletny projekt budowlany w 5 egzemplarzach;

2. pozwolenie na budowę (wniosek o wydanie pozwolenia na budowę podpisuje Zamawiający);

3. projekty wykonawcze we wszystkich branżach (po 3 egzemplarze z każdej branży);

4. projekty rozruchu technologicznego;

5. szczegółowe kosztorysy inwestorskie wszystkich branż;

6. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla każdej branży;

7. informacja Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) jako element projektu budowlanego;

8. pozwolenia oraz decyzje niezbędne do budowy i eksploatacji oczyszczalni ścieków

9. inne niezbędne wg przepisów prawa oraz programu funkcjonalno - użytkowego opinie i uzgodnienia.

Najważniejsze obiekty przewidziane w koncepcji technologicznej dla budowy oczyszczalni ścieków Podłęże - Zachód to m.in.:

1. Mechaniczne oczyszczanie ścieków - 2 kpl. urządzeń

2. Zbiornik wyrównawczy z pompownią ścieków.

3. Reaktory biologiczne 2 x 1000 m3/d w systemie MBR z grawitacyjnym odpływem do przepompowni ścieków oczyszczonych.

4. Automatyka i sterowanie: modułowy system sterowania on-line do analizy parametrów pracy obiektu aparaturą kontrolno-pomiarową umożliwiającą optymalizację i regulację procesów technologicznych.

5. Zbiornik osadu nadmiernego 1 komorowy.

6. Zaplecze techniczne i socjalne.

7. Wykonanie gospodarki osadowej z wirówką o wydajności 25 m3/h i suchej masie osadu >20 %

8. Stacja dmuchaw.

9. Pomiary przepływów.

10. Całkowita hermetyzacja i dezodoryzacja powietrza wskazanych pomieszczeń

I urządzeń.

11. Rurociągi technologiczne wewnętrzne.

12. Zagospodarowanie, ogrodzenie, oświetlenie obiektu i terenu w tym również pas zieleni ochronnej.

13. Drogi i place wewnętrzne.

14. Droga dojazdowa do oczyszczalni o szer. min. 5 m.

15. Zasilanie energetyczne napowietrzne ze stacją transformatorową.

16. Przyłącz wodociągowy do oczyszczalni z rur PE 100 SDR11 o średnicy wynikającej z obliczeń zapotrzebowania na wodę.

17. Instalację wody technologicznej na potrzeby oczyszczalni ścieków (mycie urządzeń, utrzymanie zieleni).

18. Agregat prądotwórczy.

19. Rurociąg ścieków oczyszczonych od pompowni ścieków oczyszczonych do potoku Podłężanka PE 100 SDR 11 o średnicy minimalnej Ø 250 (uwaga: średnicę rurociągu należy zweryfikować na etapie koncepcji) o długości około 1200 mb ze śluzą i klapą zwrotną oraz pompownią ścieków oczyszczonych.

20. Instalacja paneli fotowoltaicznych (o mocy poniżej 100 kWp, a nie mniej niż 99 kWp) - odnawialne źródło energii.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zamieszczony w Programie Funkcjonalno - Użytkowym (PFU).

Ze względu na ograniczoną ilość znaków Zamawiający szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagań zawarł w dokumentach na stronie internetowej pod adresem: www.wodociagi-niepolomice.pl

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: ja
Benaming van het project:

POIS.02.03.00-00-0097/17-00

II.2.14)Nadere inlichtingen

Inwestycja objęta przedmiotowym zamówieniem jest współfinansowania ze środków Funduszu Spójnościw ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020, oś priorytetowa II "OchronaŚrodowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu", działanie 2.3 "Gospodarka wodno - ściekowa waglomeracjach.

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 118-269241
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Budowa oczyszczalni ścieków Podłęże - Zachód tj. część 2 zadania nr 1 "Oczyszczalnie ścieków" realizowanego w ramach projektu "Rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej na terenie gminy Niepołomice"

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
18/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 1
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Konsorcjum firm w składzie: Lider: INSTALBUD Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 6a, 35-105 Rzeszów Partner: Symbiona S.A., ul. Agatowa 12, 03-680 Warszawa
Rzeszów
Rzeszów
32-105
Polen
E-mail: instalacje@instalbudspzoo.pl
NUTS-code: PL823
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Konsorcjum firm w składzie: Lider: INSTALBUD Sp. z o.o., ul. Boya Żeleńskiego 6a, 35-105 Rzeszów Partner: Symbiona S.A., ul. Agatowa 12, 03-680 Warszawa
Rzeszów
Rzeszów
32-105
Polen
E-mail: instalacje@instalbudspzoo.pl
NUTS-code: PL823
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel: 19 584 400.00 PLN
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 32 349 000.00 PLN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed
Waarde of deel dat waarschijnlijk aan derden wordt uitbesteed
Deel: 16 %
Korte beschrijving van het deel van de opdracht dat wordt uitbesteed:

Branża geodezyjna, geologiczna, roboty budowlane, roboty drogowe, roboty w zakresie instalacji sanitarnych, roboty elektryczne i automatyka - stanowiące 16,5 % zakresu.

Brak możliwości wpisania % udziału po przecinku we właściwej rubryce.

V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Zamawiający, na podstawie art. 24aa ustawy Pzp, przewiduje możliwość w pierwszej kolejności dokonania oceny ofert, a następnie zbadania, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Do oferty, w celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualny na dzień składania ofert: Jednolity europejski dokument zamówienia w formie elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z instrukcją zawartą w SIWZ. Zamówienie musi zostać zrealizowane

W terminie: do 31.01.2020 r.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia należy przedłożyć: oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej (Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp), Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS, Informację z Krajowego Rejestru Karnego, oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; zaś w przypadku podmiotów zagranicznych: Informacja z odpowiedniego rejestru lub inny równoważny dokument, dokument potwierdzający niezaleganie przez wykonawcę z opłacaniem podatków, Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy, Dokument składany w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt14 i 21 oraz ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp. Szczegółowe informacje odnośnie podstaw wykluczenia wykonawcy z postępowania oraz dokumentów wymaganych w celu spełniania warunków oraz braku podstaw do wykluczenia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w niej kryteria oceny ofert.

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Pzp.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17A
02-676
Polen
Telefoon: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internetadres: http://www.uzp.gov.pl

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018