Werken - 494928-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Concurrentiegerichte dialoog 

Ierland-Dublin: Bouwwerkzaamheden voor luchthavens

2018/S 216-494928

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
DAA Plc
N/A
Dublin Airport
Dublin
Co Dublin
Ierland
Contactpersoon: Tadgh Browne
Telefoon: +353 19449408
E-mail: tadgh.browne@daa.ie
Fax: +353 18141106
NUTS-code: IE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.daa.ie

Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/227

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Luchthavenactiviteiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Design and Build North Runway and Associated Taxiways (NRCP2)

Referentienummer: P3152
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45235100
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

As per attached documents.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44113000
45000000
45210000
45213331
45235111
45235311
45316220
71311240
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Dublin Airport

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

As per attached documents.

II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Concurrentiegerichte dialoog
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2016/S 151-273661
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Design and Build North Runway and Associated Taxiways (NRCP2)

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
23/10/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: ja
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Roadbridge
Crossagalla, Ballysimon Road
Limerick
V94 X2E1
Ierland
NUTS-code: IE
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
FCC Construcción
Av. del Camino de Santiago
Madrid
40 28050
Spanje
NUTS-code: ES
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

See RFI documents available on http://etenders.gov.ie/

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
DAA Plc
Dublin
Ierland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018