Werken - 494930-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Ierland-Dublin: Gebouwen in verband met vervoer per spoor

2018/S 216-494930

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Iarnrod Eireann-Irish Rail
N/A
Procurement, CIE Works
Dublin 8
Inchicore
Ierland
Contactpersoon: Robert O'Hara
Telefoon: +353 7031762
E-mail: bobby.ohara@irishrail.ie
Fax: +353 7031777
NUTS-code: IE

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.irishrail.ie

Adres van het kopersprofiel: https://irl.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/433

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Vervoersdiensten per spoor

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Pearse Station Roof Project

Referentienummer: 6976
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45213320
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

This is a call to competition by IE for renovation works to the existing roof at Pearse Railway Station, Dublin 2. Iarnród Éireann (IÉ), a subsidiary of Córas Iompair Éireann (CIÉ) — (a statutory body which provides bus and rail public transport for passengers and rail freight services) will shortly be issuing a tender on a design and build basis for the replacement of the existing supporting structure and roof covering to Pearse Railway Station, Westland Row, Dublin 2, Ireland. Pearse Station is a railway station situated on Westland Row, Dublin 2, Ireland. It is Ireland’s busiest commuter station with 8 000 000 passenger journeys through the station. Please complete the attached pre-qualification questionnaire and return to the address as stated in the PQQ with all relevant information.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
44112400
44112410
44112420
44112430
45213300
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: IE
Voornaamste plaats van uitvoering:

Pearse Station Dublin 2

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

This is a call to competition by IÉ for renovation works to the existing roof at Pearse Railway Station, Dublin 2. Iarnród Éireann (IÉ), a subsidiary of Córas Iompair Éireann (CIÉ) — (a statutory body which provides bus and rail public transport for passengers and rail freight services) will shortly be issuing a tender on a design and build basis for the replacement of the existing supporting structure and roof covering to Pearse Railway Station, Westland Row, Dublin 2, Ireland. Pearse Station is a railway station situated on Westland Row, Dublin 2, Ireland. It is Ireland’s busiest commuter station with 8 000 000 passenger journeys through the station. Please complete the attached pre-qualification questionnaire and return to the address as stated in the PQQ with all relevant information.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Design proposal / Weging: 20 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Project execution plan / Weging: 10 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Programme / Weging: 5 %
Kwaliteitscriterium - Naam: Health and safety / Weging: 5 %
Kostencriterium - Naam: Cost / Weging: 60 %
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 242-504250
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Pearse Station Roof Project

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
14/08/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
John Sisk and Son (Holdings) Ltd
241278
Wilton Works Naas Road
Dublin
22
Ierland
NUTS-code: IE
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
The High Court
Chief Registrar, Inns Quay
Dublin 1
1
Ierland
Telefoon: +353 18886000

Internetadres: http://ww.courts.ie

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018