Werken - 494937-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Bulgarije-Varna: Bouwwerkzaamheden

2018/S 216-494937

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
„Elektroenergien sistemen operator“ EAD — MER Varna
1752013040115
ul. „Oborishte“ No. 13A
Varna
9000
Bulgarije
Contactpersoon: Renata Hristova — tel. +359 52678171
Telefoon: +359 52678154
E-mail: rv.hristova@vn.eso.bg
Fax: +359 52609992
NUTS-code: BG331

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.eso.bg/

Adres van het kopersprofiel: https://webapps.eso.bg/zop_profile/page2.php?intNo=bjRmdmtHNmVKeEFoTkxlUkx4Wmg4bGM1c3MwU2JES3dHQVQzdG02V3lYOD0=

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Elektriciteit

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Монтаж ледотопене покрив и подмяна улуци на административна сграда МЕПР Добрич.

Referentienummer: МЕР-ВН/2018/033
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Предметът на поръчката е строителство, включващо монтаж ледотопене покрив и подмяна на улуци на административна сграда МЕПР Добрич

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 8 043.16 BGN
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BG33
Voornaamste plaats van uitvoering:

Административна сграда МЕПР Добрич

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Предметът на поръчката е строителство, включващо монтаж ледотопене покрив и подмяна улуци на административна сграда МЕПР Добрич

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2017/S 040-073459
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: МЕР-ВН-ДОГ-49
Benaming:

Монтаж ледотопене покрив и подмяна улуци на административна сграда МЕПР Добрич.

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/11/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Етра Ел ООД
814224849
ул. Магистрална № 3
Велико Търново
5000
Bulgarije
Telefoon: +359 62-638-981
E-mail: office@etra-el.com
Fax: +359 62-602-481
NUTS-code: BG321

Internetadres: www.etra-el.com

De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 8 043.16 BGN
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
Bulgarije
Telefoon: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315

Internetadres: http://www.cpc.bg/

VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018