Werken - 494938-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Zweden-Borlänge: Bouwwerkzaamheden

2018/S 216-494938

Aankondiging van een gegunde opdracht – speciale sectoren

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Trafikverket
202100-6297
Rödavägen 1
Borlänge
781 89
Zweden
Contactpersoon: Claes Andersson
Telefoon: +46 771921921
E-mail: claes.andersson@trafikverket.se
NUTS-code: SE224

Internetadres(sen):

Hoofdadres: http://www.trafikverket.se

Adres van het kopersprofiel: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/93163

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.6)Hoofdactiviteit
Andere activiteit: Infrastruktur

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ystad, bangårdsombyggnad

Referentienummer: 2018
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Projektets huvudsyfte är att öka kapaciteten på Ystad bangård genom bland annat följande åtgärder: - Omfattande signalåtgärder som införandet av samtidig infart, nya signalsträckor, byte av flertalet signaler m.m. - Breddning och förlängning av plattformar - Byte av spår, växlar och stoppbockar - Flyttning och borttagning av spår och växlar - Nya uppställningsspår - Elektrifiering av spår - Motorisering av gamla växlar Det har dykt upp en möjlighet att paketera in ett arbete med ommålning av en närbelägen bro. Projektet omfattar därför även ommålning av bro 3500-2831-1, med blästring av konstruktionen och målning med en offshore målning bestående av fem steg och viss renovering av bron. Samtliga anmärkningar i BaTMan ska åtgärdas i samband med målningsåtgärden.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw) (Stemt u in met publicatie? ja)
Waarde zonder btw: 77 438 000.00 SEK
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
45000000
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: SE224
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Projektets huvudsyfte är att öka kapaciteten på Ystad bangård genom bland annat följande åtgärder: - Omfattande signalåtgärder som införandet av samtidig infart, nya signalsträckor, byte av flertalet signaler m.m. - Breddning och förlängning av plattformar - Byte av spår, växlar och stoppbockar - Flyttning och borttagning av spår och växlar - Nya uppställningsspår - Elektrifiering av spår - Motorisering av gamla växlar Det har dykt upp en möjlighet att paketera in ett arbete med ommålning av en närbelägen bro. Projektet omfattar därför även ommålning av bro 3500-2831-1, med blästring av konstruktionen och målning med en offshore målning bestående av fem steg och viss renovering av bron. Samtliga anmärkningar i BaTMan ska åtgärdas i samband med målningsåtgärden.

II.2.5)Gunningscriteria
Prijs
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een periodieke indicatieve vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Ystad, bangårdsombyggnad

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
05/09/2018
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 2
Aantal inschrijvingen van mkb-bedrijven: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 2
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Nordic Railway Construction AB
556580-8846
Vippgatan 2
Karlstad
653 43
Zweden
NUTS-code: SE311
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding
V.2.6)Prijs die is betaald voor gelegenheidsaankopen

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Förvaltningsrätten i Falun
Box 45
Falun
791 21
Zweden
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
Precieze aanduiding van de termijn(en) voor beroepsprocedures:

Leverantör som vill ansöka om överprövning av upphandlingen ger in ansökan om detta till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, 79121 Falun, senast innan avtalsspärren upphör. Avtalsspärrens längd, dock minst 10 dagar från det att underrättelse om tilldelningsbeslut har skickats till alla anbudssökande/anbudsgivare, kommer att anges i underrättelsen.

VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
08/11/2018