Werken - 494942-2018

09/11/2018    S216    - - Werken - Aanvullende inlichtingen - Openbare procedure 

Polen-Gdansk: Bouwwerkzaamheden

2018/S 216-494942

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Werken

(Supplement op het Publicatieblad van de Europese Unie, 2018/S 201-457493)

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
ul. Dyrekcyjna 2-4
Gdańsk
80-852
Polen
Contactpersoon: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdańsk
Telefoon: +48 587213437
E-mail: l.szwed@plk-sa.pl
Fax: +48 587213268
NUTS-code: PL63

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.plk-sa.pl

Adres van het kopersprofiel: https://zamowienia.plk-sa.pl

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 220 na odcinku Olsztyn - Gutkowo”

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45000000
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. „Prace na linii kolejowej nr 220 na odcinku Olsztyn - Gutkowo”, w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa i likwidacja zagrożeń eksploatacyjnych na sieci kolejowej”

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
06/11/2018
VI.6)Referentie van de oorspronkelijke aankondiging
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 201-457493

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd
VII.1.2)Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging
Afdelingsnummer: III.1.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe; Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
In plaats van:

Wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert dla lit. a), b), c), d), e), oraz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert dla lit. f), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali:

Te lezen:

Wykonawcy wykażą, że w zakresie robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert dla lit. a), b), c), d), e), oraz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert dla lit. f), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonali:

Afdelingsnummer: III.1.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe; Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji
In plaats van:

Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1322 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r., poz. 1278 ze. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz.U. 2016 poz. 65) W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U.2016 r., poz. 1725), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli:

Te lezen:

Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7.7.1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11.9.2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278 ze. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. 2016 poz. 65) W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U.2016 r.,poz. 1725), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli:

Afdelingsnummer: III.1.6)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Wymagane wadia i gwarancje
In plaats van:

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wskazanym w punkcie 18.1 TOMU I SIWZ (IDW).

Te lezen:

Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, wskazanym w punkcie 18.2 TOMU I SIWZ (IDW).

Afdelingsnummer: III.1.8)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:
In plaats van:

Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

Te lezen:

Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem, zgodnie z zapisami pkt 25 IDW.

Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert; Miejsce:
In plaats van:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdańsk Sala nr 430, III piętro

Te lezen:

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Region Północny ul. Dyrekcyjna 2-4, 80-852 Gdańsk pokój 103 (parter)

Afdelingsnummer: VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informacje dodatkowe
In plaats van:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 9.8.1-9.8.4. składa dokumenty wg. § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 poz. 1126), tj.:

Informacja z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 (z wyłączeniem przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 pkt 13 d) i 21 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1, 5 i 6 Ustawy);

Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Te lezen:

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 9.8.1-9.8.4. składa dokumenty wg. § 7 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126 ze zm.), tj.:

Informacja z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 (z wyłączeniem przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 pkt 13 d) i 21 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1,4, 5 i 6 Ustawy);

Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Afdelingsnummer: VI.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Informacje dodatkowe
In plaats van:

Kompletna oferta musi zawierać następujące dokumenty:

Formularz Ofertowy – sporządzony zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 1 do IDW;

Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania Zamówienia - sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 2 do IDW;

Wypełnione „Rozbicie Ceny Ofertowej”

Załącznik Nr 6 do IDW – Jednolity Dokument dla Wykonawcy/ każdego z Wykonawców występujących wspólnie oraz Jednolity Dokument dla każdego z podmiotów, na którego zasoby powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz Jednolity Dokument dla Podwykonawcy, o którym mowa w pkt 9.3.

Pełnomocnictwo/a jeżeli jest/są wymagane postanowieniami niniejszej IDW w szczególności pkt 10.2, 12.3. i 12.4

Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem liczby arkuszy (kartek) wchodzących w skład oferty. Jednolity Dokument dla Wykonawcy/każdego z Wykonawców występujących wspólnie oraz Jednolity Dokument dla każdego z podmiotów, na którego zasoby powołuje się Wykonawca w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz Jednolity Dokument dla Podwykonawcy, o którym mowa w pkt 9.3 i 9.4 - sporządzony i przekazany wg zapisów pkt.15.

Te lezen:

Kompletna oferta musi zawierać następujące dokumenty:

Kompletny i zaszyfrowany plik, przesłany przez ePuap musi zawierać następujące dokumenty:

a) Formularz Ofertowy” – sporządzony zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 1 do IDW;

b) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania Zamówienia - sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w Załączniku nr 2 do IDW;

c) wypełnione „Rozbicie Ceny Ofertowej”

d) Załącznik nr 6 do IDW – Jednolity Dokument dla Wykonawcy/ każdego z Wykonawców występujących wspólnie oraz Jednolity Dokument dla każdego z podmiotów, na którego zasoby powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz Jednolity Dokument dla Podwykonawcy, o którym mowa w pkt 9.3.

e) Pełnomocnictwo/a jeżeli jest/są udzielane.

16.2 Pożądane przez Zamawiającego jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem liczby arkuszy (kartek) wchodzących w skład oferty.

16.3 Jednolity Dokument dla Wykonawcy/każdego z Wykonawców występujących wspólnie oraz Jednolity Dokument dla każdego z podmiotów, na którego zasoby powołuje się Wykonawca w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz Jednolity Dokument dla Podwykonawcy, o którym mowa w pkt 9.3 i 9.4.

16.4 Oryginał dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia, jeśli jest wnoszone w formie innej niż pieniężna).

Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej pod rygorem nieważności, w formacie danych .pdf i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym zgodnym z obowiazującymi przepisami prawa.

Afdelingsnummer: III.1.1)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Wykaz i któtki opis warunków
In plaats van:

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu. W przypadku konsorcjum, oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Te lezen:

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu zgodnie z zapisami pkt 25 IDW - oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 Ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w Postępowaniu. W przypadku konsorcjum, oświadczenie składa oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Afdelingsnummer: VI.4.3)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Składanie odwołań
In plaats van:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Te lezen:

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Afdelingsnummer: IV.2.2)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Termin składania ofert
In plaats van:
Datum: 27/11/2018
Plaatselijke tijd: 09:00
Te lezen:
Datum: 18/12/2018
Plaatselijke tijd: 10:00
Afdelingsnummer: IV.2.7)
Plaats waar de te wijzigen tekst staat: Warunki otwarcia ofert
In plaats van:
Datum: 27/11/2018
Plaatselijke tijd: 09:30
Te lezen:
Datum: 18/12/2018
Plaatselijke tijd: 14:00
VII.2)Overige nadere inlichtingen: