Leveringen - 494959-2018

09/11/2018    S216    - - Leveringen - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 

Duitsland-Mühlhausen: Bussen voor openbaar vervoer

2018/S 216-494959

Aankondiging van een opdracht – speciale sectoren

Leveringen

Legal Basis:

Richtlijn 2014/25/EU

Afdeling I: Aanbestedende instantie

I.1)Naam en adressen
Regionalbus Gesellschaft Unstrut-Hainich-und Kyffhäuserkreis mbH
Bonatstraße 50 99974 Mühlhausen
Mühlhausen
99974
Duitsland
Telefoon: +49 360140865209
E-mail: steinbrueck@regionalbus.de
NUTS-code: DEG09

Internetadres(sen):

Hoofdadres: www.regionalbus.de

I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
I.3)Communicatie
De aanbestedingsstukken zijn rechtstreeks, volledig, onbeperkt en gratis beschikbaar op: https://regionalbus.de/index.php/ausschreibungen-regionalbus
Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het hierboven vermelde adres
Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden ingediend het hierboven vermelde adres
I.6)Hoofdactiviteit
Stadsspoorweg-, tram-, trolleybus- of busdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Beschaffung von Linienbussen

II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
34121100
II.1.3)Type opdracht
Leveringen
II.1.4)Korte beschrijving:

Kauf von Linienbussen

II.1.5)Geraamde totale waarde
Waarde zonder btw: 10 000 000.00 EUR
II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
Inschrijvingen mogen worden ingediend voor meerdere percelen, maximumaantal: 2
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Kauf von Linienbussen

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34121100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEG09
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mühlhausen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Los 1: jährlich 1 bis 4 Niederflurbusse Überland; jährlich 1 bis 4 Hochbodenbusse mit Lift; 2 Gelenkusse

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Life Cycle Costing / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualität / Weging: 8
Kwaliteitscriterium - Naam: Integration ins Flottenbild / Weging: 7
Kwaliteitscriterium - Naam: Ersatzteilversorgung / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Umweltkriterien / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Lieferfrist / Weging: 4
Kostencriterium - Naam: Betriebskosten / Weging: 9
Kostencriterium - Naam: Wiederverkaufswert / Weging: 9
Kostencriterium - Naam: Werkstattnähe / Weging: 8
Kostencriterium - Naam: Anschaffungskosten / Weging: 5
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 8 800 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
Beoogd aantal gegadigden: 3
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Der Auftraggeber behält sich die Option zur Reduzierung oder Erhöhung der Menge bzw. des Umfanges des Auftrages, in Abhängigkeit der finanziellen Situation sowie in Abhängigkeit der Förderung laut GVFG des Landes Thüringen vor.

Verbindliche Lieferung bis 31.12. des Jahres.

Wird der Liefertermin nicht eingehalten, dann gehen anfallende Verzugskosten zu Lasten des Auftragnehmers.

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Solo Busse 15 m Niederflur oder Hochboden mit Lift

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
34121100
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: DEG09
Voornaamste plaats van uitvoering:

Mühlhausen

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Jährlich 1 Solo Bus 15 m Niederflur oder Hochboden mit Lift

II.2.5)Gunningscriteria
De onderstaande criteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Life Cycle Costing / Weging: 10
Kwaliteitscriterium - Naam: Qualität / Weging: 8
Kwaliteitscriterium - Naam: Integration ins Flottenbild / Weging: 7
Kwaliteitscriterium - Naam: Ersatzteilversorgung / Weging: 6
Kwaliteitscriterium - Naam: Umweltkriterien / Weging: 5
Kwaliteitscriterium - Naam: Lieferfrist / Weging: 4
Kostencriterium - Naam: Betriebskosten / Weging: 9
Kostencriterium - Naam: Wiederverkaufswert / Weging: 9
Kostencriterium - Naam: Werkstattnähe / Weging: 8
Kostencriterium - Naam: Anschaffungskosten / Weging: 5
II.2.6)Geraamde waarde
Waarde zonder btw: 1 200 000.00 EUR
II.2.7)Looptijd van de opdracht, de raamovereenkomst of het dynamische aankoopsysteem
Looptijd in maanden: 48
Deze opdracht kan worden verlengd: neen
II.2.9)Inlichtingen over de beperkingen op het aantal gegadigden dat wordt uitgenodigd
II.2.10)Inlichtingen over varianten
Varianten worden geaccepteerd: neen
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: ja
Beschrijving van opties:

Der Auftraggeber behält sich die Option zur Reduzierung oder Erhöhung der Menge bzw. des Umfanges des Auftrages, in Abhängigkeit der finanziellen Situation sowie in Abhängigkeit der Förderung laut GVFG des Landes Thüringen vor.

Verbindliche Lieferung bis 31.12. des Jahres.

Wird der Liefertermin nicht eingehalten, dann gehen anfallende Verzugskosten zu Lasten des Auftragnehmers

II.2.12)Inlichtingen over elektronische catalogi
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling III: Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen

III.1)Voorwaarden voor deelneming
III.1.1)Geschiktheid om de beroepsactiviteit uit te oefenen, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Lijst en beknopte beschrijving van de voorwaarden:

Angaben und Formalitäten, die erforderlich sind, um die Einhaltung der Auflagen zu überprüfen: DIN EN ISO 9000ff

III.1.2)Economische en financiële draagkracht
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

Erklärung über die Umsatzzahlen der letzten 3 Geschäftsjahre.

Anzahl der bereits gelieferten vergleichbaren 6 EUR Busse.

III.1.3)Technische en beroepsbekwaamheid
Lijst en beknopte beschrijving van de selectiecriteria:

— Nachweis des Qualitätssicherungssystems bzw. Referenzliste,

— Erfüllung der STVZO; BO-Kraft; UVV; Förderrichtlinien,

— Erfüllung der Vorgaben des Lastenheftes der Regionalbus GmbH,

— Referenzliste für den entsprechenden Fahrzeugtyp,

— ECE R 66.00 und ECE R 29 müssen bereits erfüllt sein.

III.1.4)Objectieve regels en criteria voor deelname
III.1.5)Informatie over voorbehouden opdrachten
III.1.6)Verlangde borgsommen en waarborgen:

Schriftliche Vertragserfüllungsbürgschaft

III.1.7)Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande:

Zahlungsziel 4 Wochen nach mängelfreier Lieferung und Fahrzeugübernahme.

III.1.8)De vereiste rechtsvorm van de combinatie van ondernemers waaraan de opdracht wordt gegund:
III.2)Voorwaarden met betrekking tot de opdracht
III.2.2)Voorwaarden inzake de uitvoering van de opdracht:

Dieselbusse 6 EUR

Das Angebot ist in all seinen Bestandteilen in deutscher Sprache abzufassen.

Die Übergabe der Fahrzeuge erfolgt generell vollgetankt.

Die Kosten des Auftraggebers im Zusammenhang mit der Bemusterung und der Fahrzeugübernahme, gehen zu Lasten des Auftragnehmers.

III.2.3)Inlichtingen over het personeel dat verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van de opdracht

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Onderhandelingsprocedure met voorafgaande oproep tot mededinging
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
De aanbesteding betreft het sluiten van een raamovereenkomst
Raamovereenkomst met meerdere ondernemingen
Beoogd maximumaantal deelnemers aan de raamovereenkomst: 2
IV.1.4)Inlichtingen over een beperking van het aantal oplossingen of inschrijvingen tijdens de onderhandeling of de dialoog
IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: neen
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2018/S 183-415037
IV.2.2)Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Datum: 31/12/2018
Plaatselijke tijd: 12:00
IV.2.3)Geraamde datum van verzending van uitnodigingen tot inschrijving of deelneming aan geselecteerde gegadigden
Datum: 18/01/2019
IV.2.4)Talen die mogen worden gebruikt bij het indienen van inschrijvingen of aanvragen tot deelneming:
Duits
IV.2.6)Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen
Looptijd in maanden: 48 (vanaf de datum van ontvangst van de inschrijving)
IV.2.7)Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.1)Inlichtingen over periodiciteit
Periodieke opdracht: neen
VI.2)Inlichtingen over elektronische workflows
VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Freistaat Thüringen Landesamt für Bau und Verkehr
Erfurt
99029
Duitsland
VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie
VI.4.3)Beroepsprocedure
VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
07/11/2018